Обговорення:Рішення Правління №86/2016 від 24 серпня 2016

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Порівняльна таблиця

[ред.]
Стара редакція Нова редакція
1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян» та іншими нормативно-правовими актами України. 1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України «Про громадські об'єднання», іншими нормативно-правовими актами. Територія діяльності Організації поширюється на державу Україна. Організація набуває всеукраїнського статусу відповідно до закону
4.1. Організація має три категорії членів: індивідуальні, колективні та почесні. 4.1. (виключено)
4.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які:
4.2.1. досягли 14 років;
4.2.2. беруть участь в одному чи кількох проектах Вікімедіа;
4.2.3. надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Організації та дотримання її Статуту, а також копію посвідчення особи;
4.2.4. прийняті до Організації Правлінням;
4.2.5. сплатили щорічний членський внесок.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які:
4.2.1. досягли 14 років;
4.2.2. беруть участь в одному чи кількох проектах Вікімедіа;
4.2.3. надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Організації та дотримання її Статуту, а також копію посвідчення особи;
4.2.4. прийняті до Організації Правлінням;
4.2.5. сплатили щорічний членський внесок.
4.3. Індивідуальний член Організації має право:
4.3.1. обирати і бути обраним до будь-яких органів Організації;
4.3.2. брати участь і мати один голос на Загальних зборах членів;
4.3.3. вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Організації з будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;
4.3.4. брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Організації;
4.3.5. користуватися обладнанням, послугами і підтримкою Організації за умови, що це слугує цілям Організації;
4.3.6. брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Організації.
4.3. Члени Організації мають право:
4.3.1. обирати і бути обраними до будь-яких органів Організації;
4.3.2. брати участь і мати один голос на Загальних зборах;
4.3.3. вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Організації з будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;
4.3.4. брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Організації;
4.3.5. користуватися обладнанням, послугами і підтримкою Організації за умови, що це слугує цілям Організації;
4.3.6. брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Організації.
4.4. Кожен індивідуальний член Організації зобов'язаний:
4.4.1. дотримуватися статуту, регламентів і ухвал органів Організації;
4.4.2. регулярно сплачувати членські внески до Організації.
4.4. Члени Організації зобов'язані:
4.4.1. дотримуватися статуту, регламентів і ухвал органів Організації;
4.4.2. регулярно сплачувати членські внески до Організації.
4.5. Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи будь-яких підприємств, установ, організацій, об'єднань, спілок, Організацій, фондів, спеціалізованих чи фахових об'єднань, які:
4.5.1. зацікавлені діяльністю Організації;
4.5.2. надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Організації та дотримання її Статуту, а також копії рішення керівного органу колективу підприємства про вступ до Організації;
4.5.3. прийняті до Організації Правлінням;
4.5.4. надали Організації матеріальну допомогу.
4.5. (виключено)
4.6. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, які діють на підставі довіреності. Колективний член Організації має право за рішенням зборів трудового колективу, який делегував представника до Організації, в будь-який момент замінити його, повідомивши про це у письмовій формі Правління Організації. 4.6. (виключено)
4.7. Колективний член Організації має право:
4.7.1. брати участь з дорадчим голосом у Загальних зборах членів;
4.7.2. вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Організації з будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;
4.7.3. брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Організації;
4.7.4. користуватися обладнанням, послугами і підтримкою Організації за умови, що це слугує цілям Організації;
4.7.5. брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Організації.
4.7. (виключено)
4.8. Колективні члени Організації зобов'язані дотримуватися статуту, регламентів і ухвал органів Організації. 4.8. (виключено)
4.9. Почесним членом може стати фізична особа, яка має особливі заслуги перед Організацією. Статус Почесного члена надається Загальними зборами Організації, за поданням Правління. Почесні члени звільняються з обов'язку сплати внесків. 4.9. (виключено)
4.11. Засновники Організації є після реєстрації Організації її індивідуальними членами та мають однакові права і обов'язки з іншими індивідуальними членами. 4.11. Засновники Організації після реєстрації Організації стають її членами та мають однакові права і обов'язки з іншими членами Організації.
4.13. Членство в організації припиняється рішенням Правління внаслідок:
4.13.1. добровільної, письмово поданої Правлінню, заяви про вихід з Організації;
4.13.2. смерті індивідуального члена або втрати правоздатності колективного члена;
4.13.3. виключення зі списку членів через несплату членських внесків за рішенням Правління;
4.13.4. у разі вчинення дій, які суперечать статутним завданням Організації, або спричинення своїми діями чи бездіяльністю шкоди репутації Організації.
4.13. Членство в Організації припиняється шляхом подання членом Організації Правлінню добровільної особистої письмової заяви про вихід. Крім того, членство в Організації припиняється за рішенням Правління внаслідок:
1) несплати членських внесків більш ніж за один рік;
2) вчинення дій, які суперечать статутним завданням Організації, або завдання шкоди репутації Організації;
3) смерті члена Організації.
5.2. Термін повноважень Правління та Ревізійної комісії становить один рік і закінчується в останній день роботи чергових Загальних зборів; повноваження також можуть бути припинені достроково рішенням позачергових Загальних зборів. Члени Правління та Ревізійної комісії обираються таємним голосуванням звичайною більшістю голосів індивідуальних членів, присутніх чи репрезентованих представниками на Загальних зборах. 5.2. Термін повноважень Правління та Ревізійної комісії становить один рік і закінчується в останній день роботи чергових Загальних зборів; повноваження також можуть бути припинені достроково рішенням позачергових Загальних зборів. Члени Правління та Ревізійної комісії обираються таємним голосуванням звичайною більшістю голосів членів, присутніх чи репрезентованих представниками на Загальних зборах.
5.4. Загальні збори є вищим органом Організації. У Загальних зборах беруть участь:
 • з вирішальним голосом — індивідуальні члени;
 • з дорадчим голосом — колективні та почесні члени.

5.4. Загальні збори є вищим органом управління Організацією. У Загальних зборах беруть участь усі члени Організації, кожен з яких має один голос.

5.26 Заяви, угоди, фінансові та майнові зобов'язання від імені Організації підписує голова Правління. 5.26. (виключено)
5.27. Ухвали і рішення Правління з фінансових питань виконує голова Правління, який також:
 • організовує ведення бухгалтерського обліку та забезпечує всі форми звітності;
 • відкриває та закриває рахунки в установах банків, є розпорядником коштів на цих рахунках (після отримання письмової ухвали чи рішення, прийнятого Правлінням);
 • має право підпису документів Організації;
 • без довіреності діє від імені Організації та видає доручення на вчинення дій від імені Організації.

5.27. Голова Правління:

 — здійснює поточне керівництво діяльністю Організації;
 — організовує виконання рішень Загальних зборів і звітує перед ними;
 — діє від імені Організації без довіреності та представляє її інтереси у відносинах з іншими особами;
 — має право підпису фінансових і банківських документів Організації, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв тощо;
 — укладає від імені Організації письмові правочини;
 — підписує прийняті Правлінням документи, видає довіреності;
 — відкриває та закриває поточні, депозитні, інші рахунки в банківських та інших фінансових установах;
 — приймає та звільняє з роботи штатних та позаштатних працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення;
 — здійснює інші дії, необхідні для діяльності Організації, не втручаючись при цьому до виключної компетенції Загальних зборів, Правління, Ревізійної комісії.
5.42. (відсутній) 5.42. Скарги на рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації розглядаються Загальними зборами.
6.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, яке надходить Організації від:
 • членських внесків;
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • проведення її основної діяльності;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів і програм, або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до законодавства України та умов міжнародних договорів;
 • пасивних доходів.
6.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, яке надходить Організації від:
 • членських внесків;
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • міжнародних організацій;
 • проведення її основної діяльності;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів і програм, або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до законодавства України та умов міжнародних договорів;
 • пасивних доходів.
6.3. Організація має права на майно та кошти, отримані в результаті діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств. 6.3. У власності Організації можуть перебувати також кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, нематеріальні активи, набуті на законних підставах; речові права. Організація має право здійснювати відносно своїх активів будь-які правочини, що не суперечать цьому Статуту та законодавству України.
6.4. Право власності Організації на майно та кошти реалізуються Загальними зборами Організації. Окремі функції щодо господарського управління коштами та майном Організації в межах, визначених рішенням Загальних зборів Організації, можуть покладатися на Правління. 6.4. Право власності Організації на майно та кошти реалізуються Загальними зборами Організації з урахуванням обмежень та особливостей, визначених цим Статутом. Окремі функції щодо господарського управління коштами та майном Організації в межах, визначених рішенням Загальних зборів Організації, можуть покладатися на Правління.
6.12 (відсутній) 6.12. Не допускається розподіляти отримані Організацією доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації та інших пов'язаних із ними осіб.
7.3. Про зміни та доповнення, що сталися в Статуті Організації, голова Правління в п'ятиденний термін письмово повідомляє реєструючий орган та надає до реєструючого органу відповідним чином оформлені зміни та доповнення до Статуту Організації. 7.3. Про внесення змін та доповнень до Статуту органи державної реєстрації повідомляються у визначений законодавством спосіб.
8 Припинення діяльності Організації
8.1. Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації.
8.2. Реорганізація Організації проводиться за рішенням Загальних зборів Організації. Рішення приймається кваліфікованою більшістю в дві третини голосів членів Організації, присутніх на Загальних зборах Організації. При реорганізації Організації вся сукупність прав і обов'язків Організації переходить до її правонаступників.
8.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, яке приймається не менш як двома третинами від числа учасників Загальних зборів, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України:
8.3.1. у разі ліквідації Організації Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує виконання зобов'язань за раніше укладеними угодами і укладає нові угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів Організації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов'язки і відповідальність відповідно до законодавства України;
8.3.2. майно та інші активи Організації, що залишилося після сплати податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками, передаються іншій неприбутковій організацій відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету.
8.4. Організація вважається ліквідованою з моменту її виключення з державного реєстру.
8. ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Припинення Організації як юридичної особи здійснюється шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення на підставі:
 — рішення Загальних зборів;
 — рішення суду;
 — з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
8.2. Ліквідацію Організації проводить ліквідаційна комісія, яка призначається Загальними зборами, а в інших випадках ліквідаційна комісія призначається відповідним органом, який прийняв рішення про ліквідацію Організації.
8.3. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Організацією.
8.4. У результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Організації її активи передаються одній або кільком громадським організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. Інші особливості припинення діяльності Організації як громадського об'єднання встановлюються законом.

Зауваження

[ред.]

1) Фонд Вікімедіа не є міжнародною організацією, тому незрозуміла правка п. 6.2

2) п. 8.4 обов'язково треба уточнити. Якого виду? Якого бюджету?

В іншому все ОК.--Dgho (обговорення) 21:14, 24 серпня 2016 (UTC)Відповісти

@Dgho: Щодо 6.2, то цього року ми вже маємо партнерство з ЮНЕСКО (в рамках Вікі любить Землю), внаслідок якого нам може безоплатно надійти майно.
8.4. Відповідний вид — закон передбачає, що ми можемо передавати активи не будь-яким ГО, а лише деяким видам, передбаченим законодавством. Щодо бюджету, то @Ліонкінг:, мова ж про державний бюджет України? — NickK (обговорення) 08:31, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
Щодо п. 6.2 погоджуюся, що доцільніше було б зазначити більш ширше формулювання (яке б в цілому прямо передбачало б можливість отримання грантів з-за кордону), думаю в частині фінансів краще @Antanana: (може зі статуту ІМП) навряд хтось запропонує краще формулювання. Що ж до п. 8.4, то я нічого від себе не писав, а запозичив обов'язкові для статусу неприбутковості вимоги п. 133.4.1. ПК України: «Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:... ...установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;». --Ліонкінг (обговорення) 09:19, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
"Відповідного виду" - означає, що в статуті уточнюється, якого саме виду. Так?--Dgho (обговорення) 11:26, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
@Dgho: Станом на сьогодні відповідним видом є: громадська організація з кодом неприбутковості 0006. Але не хотілося б прописувати це прямим текстом, бо в такому разі доведеться змінювати статут зі змінами в законодавстві (наприклад, якщо код неприбутковості 0006 стане означати щось інше) — NickK (обговорення) 11:35, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
"Відповідним видом" я вважаю спрямованість на поширення вільних знань.--Dgho (обговорення) 11:37, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
Це не вид, а мета діяльності. До того ж це в разі чого накладе на нас дуже сильні обмеження в разі, якщо ми справді захочемо ліквідуватися: якщо ми не знайдемо жодної організації зі словами «поширення вільних знань» в статуті, нам доведеться передати всі активи до бюджету — NickK (обговорення) 11:42, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
В ПКУ говориться про вид неприбуткової організації, а не громадської, будь уважним, @NickK:. Вони розрізняються за сферами діяльності.--Dgho (обговорення) 09:03, 26 серпня 2016 (UTC)Відповісти
@Ліонкінг, Dgho: державний бюджет у нас тільки один, а щодо неприбуткових: я б залишала таке ж формулювання як у ПКУ, але можна забрати уточнення про відповідний вид --アンタナナ 13:02, 2 вересня 2016 (UTC)Відповісти

Ліквідація

[ред.]

Може залишити "Рішення приймається кваліфікованою більшістю в дві третини голосів членів Організації, присутніх на Загальних зборах Організації." --Ilya (обговорення) 08:24, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти

@Ilya: Там була колізія, бо згідно з п. 5.14 для ліквідації потрібна більшість не в 2/3, а в 3/4 — NickK (обговорення) 08:32, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
Я пропоную виключити 5.14--Dgho (обговорення) 11:29, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
Тоді треба додати натомість інший пункт про % голосів на ЗЗ для ліквідації. Можливо, також прописати первинне прийняття статуту (щоб не було звинувачень, що статут 2009 року нелегітимний). Не думаю, що це актуальне питання зараз, коли метою є лише приведення у відповідність до законів — NickK (обговорення) 11:39, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
"8.1. Припинення Організації як юридичної особи здійснюється шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення на підставі: — рішення Загальних зборів, прийнятого не менш як трьома четвертими від загальної кількості членів Організації; ..."--Dgho (обговорення) 09:06, 26 серпня 2016 (UTC)Відповісти
якщо ніхто не проти, то дописала до нового Статуту --アンタナナ 12:56, 2 вересня 2016 (UTC)Відповісти
незугоджено з 5.14. Рішення про прийняття Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього, а також про припинення діяльності Організації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 3/4 присутніх на засіданні Загальних зборів членів Організації. У 5.14 — 3/4 присутніх, а запропонований 8.1 - 3/4 усіх --Ilya (обговорення) 03:57, 3 вересня 2016 (UTC)Відповісти
дякую, узгодила: «якщо за нього проголосувало не менше, ніж 3/4 присутніх на засіданні Загальних зборів членів Організації» --アンタナナ 04:25, 3 вересня 2016 (UTC)Відповісти

Виключення за несплату внесків

[ред.]

Пропоную замість:

4.13. Членство в Організації припиняється шляхом подання членом Організації Правлінню добровільної особистої письмової заяви про вихід. Крім того, членство в Організації припиняється за рішенням Правління внаслідок:

1) несплати членських внесків більш ніж за один рік;

включити:

4.13. Членство в Організації припиняється шляхом подання членом Організації Правлінню добровільної особистої письмової заяви про вихід. Крім того, членство в Організації припиняється за рішенням Правління внаслідок:

1) несплати членських внесків за два роки і більше;

Обгрунтування:

Часто члени платять на загальних зборах. Достатньо буде якось провести чергові збори на тиждень пізніше минулорічних, що дасть підставу Правлінню виключити всіх тих, хто не встиг сплатити.

--Perohanych (обговорення) 09:01, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти

Люди, які дійсно піклуються про організацію, взагалі 1 січня платять. Не зрозуміло, навіщо платити на Загальних зборах, зараз стільки можливостей сплатити внески. Якщо нема часу йти в банк, є Інтернет-банкінг.--Ahonc (обговорення) 09:21, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
Шановний члене техкому, коли техком відновить можливість оплати членських внесків з банківської картки? Дякую — NickK (обговорення) 09:31, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
думаю, не раніше, ніж ви нам дасте код, який туди треба вставити.--Ahonc (обговорення) 09:37, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
Який код? Якщо мова про реквізити, то вони ліворуч на кожній сторінці. Якщо мова про те, що ти хочеш мати готовий код сторінки пожертв, то Правління не може написати такий код, бо це технічна задача для технічного комітету — NickK (обговорення) 09:54, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
М-м-м, наскільки я пам'ятаю, техком мав вставити код форми оплати на потрібну сторінку. Але той лист (де написано, яка фірма і де взяти код) ніхто знайти не може. Про написання коду для оплати самому ніхто задачі не ставив.--Ahonc (обговорення) 10:29, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти

Я правильно розумію, що право виключення членів організації за несплату внесків є правом, яким правління може і не користуватись? -- Ата (обг.) 09:52, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти

@Ата: Так, виключення вимагає рішення Правління — NickK (обговорення) 09:56, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти

І ще таке уточнення:цей текст у статуті означає, що правління не може вирішити «ми не приймаємо вашу заяву про вихід» і залишити особу в організації попри написане у заяву, правильно? -- Ата (обг.) 09:52, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти

@Ата: Так, це вимога Закону: Правління віднині не має права відхиляти заяви про вихід — NickK (обговорення) 09:56, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
Не зовсім віднині, закон ще минулого року прийняли.--Ahonc (обговорення) 10:24, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти

Концентрація повноважень розпорядження коштами

[ред.]

Досі діє норма статуту (п. 5.27, п.п 2 про те, що Голова Правління відкриває та закриває рахунки в установах банків, є розпорядником коштів на цих рахунках (після отримання письмової ухвали чи рішення, прийнятого Правлінням);

В проекті пропонується цю норму виключити, таким чином голова Правління, особа не в штаті організації, фактично тимчасовець, скоропадько, який може бути не обраний наступними зборами, або будь-коли переобраний правлінням, отримує право необмеженого одноосібного розпорядження коштами організації.

До 2014 року таке розпорядження за статутом могло здійснюватися за умови двох підписів — голови Правління і виконавчого директора. З минулого року незважаючи на мої заперечення збори ліквідували посаду виконавчого директора.

Пропоную ввести в статуті виборну посаду скарбника, підпис якого має бути обов'язковим одночасно із підписом голови Правління для здійснення банківських проводок.

--Perohanych (обговорення) 09:01, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти

Наразі пропонуються лише зміни для адаптації до чинного законодавства. Ваші ж пропозиції цього не стосуються.--Ahonc (обговорення) 09:30, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти
@Perohanych: Фактично тут мова про те, що закон вимагає прописати повноваження керівника організації. Голова Правління як керівник організації не отримує нових повноважень, тут лише конкретизовані вже наявні повноваження:
Голова Правління не тимчасовець і не може бути змінений будь-коли, бо його ПІБ зазначене в державному реєстрі, і для доступу до банківського рахунку він повинен нотаріально засвідчити підпис. Інші члени Правління не проходять цієї процедури. Тож саме Голова Правління є керівником організації, який визнаний державою та несе відповідальність за організацію, і природно, що на ньому має лежати відповідальність за фінансовий стан організації.
Щодо підписів, то є інструкція НБУ, за якою право першого підпису належить Голові Правління як керівнику організації, а право другого підпису — головному бухгалтеру (якого в нас нема). Тут Голова Правління не отримує нових повноважень, лише конкретизовано те, що передбачає інструкція НБУ.
Щодо витрат, то є п. 5.29, яким передбачено, що до повноважень Правління входить прийняття рішення про обсяг зобов'язань, що перевищують 5000 гривень. Тобто повноваження Голови Правління не є необмеженими, а лише на суму до 5000 грн. (рішенням Правління цю цифру ще знижено до 1500 грн.)
Інші зміни (зокрема, щодо посади скарбника) не вимагаються законом. Якщо ви бажаєте запропонувати ці зміни, ви можете сформувати ініціативну групу та запропонувати їх на чергових загальних зборах наприкінці року — NickK (обговорення) 09:50, 25 серпня 2016 (UTC)Відповісти

Звичайно, я підтримую посаду Скарбника. Не може одна людина тягнути на собі всі повноваження. Хіба що тимчасово, до призначення Скарбника. Це можна так і прописати.--Dgho (обговорення) 09:09, 26 серпня 2016 (UTC)Відповісти

@Dgho: як саме це можна прописати? у нас зараз це вирішується рішенням Правління, де призначено заступника із правом другого підпису у банку Рішення Правління №85/2016 від 22 серпня 2016 --アンタナナ 11:51, 2 вересня 2016 (UTC)Відповісти
дописала міркування тут: [1] --アンタナナ 12:53, 2 вересня 2016 (UTC)Відповісти
@antanana: саме так, як я прописав у максимальній редакції:
"5.27. Скарбник Організації відповідальний за бухгалтерський облік Організації. Скарбник складає та подає фінансову, податкову, статистичну звітність. У цивільних та фінансово-господарських правовідносинах скарбник виконує обов’язки головного бухгалтера Організації, для чого йому надається право підпису фінансових і банківських документів Організації.
До призначення Правлінням Скарбника його повноваження виконує Голова Правління або заступник Голови Правління"--Dgho (обговорення) 19:35, 4 вересня 2016 (UTC)Відповісти
@Dgho: Як колишній скарбник організації я маю серйозні зауваження щодо цієї пропозиції. Так, така схема юридично чиста, але це може стати серйозним обмеженням у діяльності організації на практиці. Обмеження перше: відсутність відповідних знань у членів Правління. До появи скарбника звітність складала для нас стороння фірма, оскільки ні голова Правління, ні заступники на цьому не зналися. Може так скластися, що ЗЗ оберуть до Правління людей, жоден з яких не знатиме, як заповнювати звітність, а юридично Правління буде змушене обрати зі свого складу скарбника, який буде зобов'язаний це робити. Обмеження друге: потреба організації в оплачуваному бухгалтері. Зараз організація вже наближається до стану, коли нам потрібен буде оплачуваний бухгалтер, оскільки з кожним роком платежів стає все більше, а звітність стає все складнішою. Не виключено, що вже за рік нам буде потрібен справжній головний бухгалтер, але ми впремося в статут, за яким обов'язки головного бухгалтера зможе виконувати лише скарбник. Тож не варто прописувати такі жорсткі положення в Статуті, який складно змінювати — NickK (обговорення) 11:36, 5 вересня 2016 (UTC)Відповісти
Якщо слова "До призначення Правлінням" замінити на "За відсутності", вийде скарбник-найманий працівник. Він буде не призначатися, а братися на роботу.--Dgho (обговорення) 14:16, 5 вересня 2016 (UTC)Відповісти
@Dgho: Я не впевнений, що нам потрібно змішувати бухгалтера (працівника) зі скарбником (волонтером). У нас можуть бути різні форми роботи: наприклад, скарбник може продовжувати робити платежі (тобто відповідальність за це продовжує нести правління), а звітність робитиме за гроші бухгалтер (скажімо, в правлінні не може бути хоча б когось, хто розумів би це) — NickK (обговорення) 16:20, 5 вересня 2016 (UTC)Відповісти