Рішення Правління №86/2016 від 24 серпня 2016

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Правління вирішило затвердити проект змін до Статуту від Правління, які запропонувати до розгляду на позачергових Загальних зборах.

Внести зміни до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна», запропоновані для розгляду на позачергових Загальних зборах ГО «Вікімедіа Україна» рішенням Правління № _____ від ___________, а саме:

1. Пункт 1.4 Статуту викласти в такій редакції:

«1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами. Територія діяльності Організації поширюється на державу Україна. Організація набуває всеукраїнського статусу відповідно до закону»;

2. Пункти 4.1., 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.26 Статуту виключити;

3. Пункти 4.2, 4.3, 4.4, 4.11, 5.2, 5.4, 5.27 Статуту викласти в такій редакції:

«4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які:

4.2.1. досягли 14 років;
4.2.2. беруть участь в одному чи кількох проектах Вікімедіа;
4.2.3. надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Організації та дотримання її Статуту, а також копію посвідчення особи;
4.2.4. прийняті до Організації Правлінням;
4.2.5. сплатили щорічний членський внесок.

4.3. Члени Організації мають право:

4.3.1. обирати і бути обраними до будь-яких органів Організації;
4.3.2. брати участь і мати один голос на Загальних зборах;
4.3.3. вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Організації з будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;
4.3.4. брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Організації;
4.3.5. користуватися обладнанням, послугами і підтримкою Організації за умови, що це слугує цілям Організації;
4.3.6. брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Організації.

4.4. Члени Організації зобов'язані:

4.4.1. дотримуватися статуту, регламентів і ухвал органів Організації;
4.4.2. регулярно сплачувати членські внески до Організації.»

«4.11. Засновники Організації після реєстрації Організації стають її членами та мають однакові права і обов'язки з іншими членами Організації.»

«4.13. Членство в Організації припиняється шляхом подання членом Організації Правлінню добровільної особистої письмової заяви про вихід. Крім того, членство в Організації припиняється за рішенням Правління внаслідок:

1) несплати членських внесків більш ніж за один рік;
2) вчинення дій, які суперечать статутним завданням Організації, або завдання шкоди репутації Організації;
3) смерті члена Організації»;

«5.2. Термін повноважень Правління та Ревізійної комісії становить один рік і закінчується в останній день роботи чергових Загальних зборів; повноваження також можуть бути припинені достроково рішенням позачергових Загальних зборів. Члени Правління та Ревізійної комісії обираються таємним голосуванням звичайною більшістю голосів членів, присутніх чи репрезентованих представниками на Загальних зборах.»

«5.4. Загальні збори є вищим органом управління Організацією. У Загальних зборах беруть участь усі члени Організації, кожен з яких має один голос»;

«5.27. Голова Правління:

– здійснює поточне керівництво діяльністю Організації;
– організовує виконання рішень Загальних зборів і звітує перед ними;
– діє від імені Організації без довіреності та представляє її інтереси у відносинах з іншими особами;
– має право підпису фінансових і банківських документів Організації, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв тощо;
– укладає від імені Організації письмові правочини;
– підписує прийняті Правлінням документи, видає довіреності;
– відкриває та закриває поточні, депозитні, інші рахунки в банківських та інших фінансових установах;
– приймає та звільняє з роботи штатних та позаштатних працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення;
– здійснює інші дії, необхідні для діяльності Організації, не втручаючись при цьому до виключної компетенції Загальних зборів, Правління, Ревізійної комісії»;

4. Доповнити розділ 5 Статуту пунктом 5.42 такого змісту:

«5.42. Скарги на рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації розглядаються Загальними зборами»;

5. Пункти 6.2, 6.3 Статуту викласти в такій редакції:

«6.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, яке надходить Організації від:

  • членських внесків;
  • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
  • міжнародних організацій;
  • проведення її основної діяльності;
  • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів і програм, або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до законодавства України та умов міжнародних договорів;
  • пасивних доходів.

6.3. У власності Організації можуть перебувати також кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, нематеріальні активи, набуті на законних підставах; речові права. Організація має право здійснювати відносно своїх активів будь-які правочини, що не суперечать цьому Статуту та законодавству України»;

6. Пункт 6.4 Статуту після слів «Право власності Організації на майно та кошти реалізуються Загальними зборами Організації» доповнити словами «з урахуванням обмежень та особливостей, визначених цим Статутом»;

7. Доповнити розділ 6 Статуту пунктом 6.12 наступного змісту:

«6.12. Не допускається розподіляти отримані Організацією доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації та інших пов’язаних із ними осіб»;

8. Пункт 7.3 та розділ 8 Статуту викласти в такій редакції:

«7.3. Про внесення змін та доповнень до Статуту органи державної реєстрації повідомляються у визначений законодавством спосіб»;

«8. ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Припинення Організації як юридичної особи здійснюється шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення на підставі:
– рішення Загальних зборів;
– рішення суду;
– з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
8.2. Ліквідацію Організації проводить ліквідаційна комісія, яка призначається Загальними зборами, а в інших випадках ліквідаційна комісія призначається відповідним органом, який прийняв рішення про ліквідацію Організації.
8.3. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Організацією.
8.4. У результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Організації її активи передаються одній або кільком громадським організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. Інші особливості припинення діяльності Організації як громадського об’єднання встановлюються законом».

(«За» — Helgi, Ilya, NickK, Pavlo1; не голосували — Friend, Olena Zakharian, Юрій Булка)

24.08.2016, м. Київ