Положення про облік членів ВМУА

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Загальні збори 2020: Реєстрація учасниківСтратегічна сесія (22 лютого)Звіт Організації (за 2019 рік)Звіт ПравлінняФінансовий звітЗвіт РККандидатури до Правління та РКФорма довіреностіМісце проведенняПорядок денний і регламентПроект змін до СтатутуПоложення про облік членівПротоколФотоetherpad: 23.02


Затверджено рішенням
Загальних зборів № 15
від 23 лютого 2020 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ[ред.]

1.1. Положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна» (далі – Положення) розроблене у відповідності до розділу 4 Статуту громадської організації «Вікімедіа Україна» (далі — Організація) та Закону України «Про громадські об’єднання»

1.2. Положення визначає порядок набуття та припинення членства в Організації, права та обов’язки членів, порядок їхнього обліку в Організації.

1.3. Усі питання щодо членства в Організації, що не врегульовані дійсним Положенням, регулюються чинним законодавством України, іншими чинними нормативно-правовими актами органів державного управління, Статутом Організації, іншими внутрішніми документами Організації.

2. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ[ред.]

2.1. Членство в організації є добровільним та індивідуальним.

2.2. Членами організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, підтримують мету і завдання Організації, беруть участь в одному з проєктів Вікімедіа.

2.3. Членство в інших громадських організаціях не є перешкодою для членства в Організації, якщо це не суперечить завданням Організації та її Статуту.

2.4. Члени Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до будь-яких органів Організації;
 • брати участь і мати один голос на Загальних зборах;
 • вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Організації з будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;
 • брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Організації;
 • користуватися обладнанням, послугами і підтримкою Організації за умови, що це слугує цілям Організації;
 • брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Організації.

2.5. Члени Організації зобов'язані:

 • дотримуватися Статуту, регламентів і ухвал органів Організації;
 • регулярно сплачувати членські внески до Організації.

2.6. Засновники Організації після реєстрації Організації стають її членами та мають однакові права і обов'язки з іншими членами Організації.

2.7. Членство в Організації є безстроковим.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА[ред.]

3.1. Прийняття нових членів здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я голови Правління за формою, визначеною Правлінням Організації.

3.2. До заяви додається копія документа, що посвідчує особу, заява про згоду на обробку персональних даних, а також за бажанням заява про згоду на публікацію персональних даних на сайті Організації. Згода на обробку персональних даних не передбачає дозволу передавати ці дані третім особам.

3.3. Після отримання заяви про вступ на офіційному сайті протягом тижня відбувається обговорення кандидата. Після завершення обговорення на офіційному сайті Правлінням приймається рішення про надання членства.

3.4. Член Організації вважається прийнятим з дня прийняття рішення з цього приводу Правлінням Організації за умови сплати заявником вступного членського внеску.

3.5. З метою перевірки даних у наданих заявником документах Правління має право вимагати від нього додаткової інформації на їхнє підтвердження.

3.6. У випадку відмови в прийнятті до членів Організації Правління Організації має право не розкривати причин такої відмови заявнику.

3.7. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про прийом заявника до Організації заявнику електронною поштою направляється:

 • повідомлення про прийом до Організації;
 • вимога про сплату вступного членського внеску.

3.8. У разі відмови Правлінням у визнанні членських прав, особа має право повторного звернення про членство не раніше, ніж через 30 днів після прийняття відповідного рішення.

4. ОБЛІК ЧЛЕНІВ[ред.]

4.1. В Організації ведеться електронний реєстр членів Організації (далі — Реєстр).

4.2. У Реєстрі містяться такі відомості щодо кожного члена Організації:

 • прізвище, ім'я, по батькові члена Організації;
 • дата народження;
 • адреса електронної пошти;
 • номер телефону та інші контактні дані;
 • дата набуття та/або припинення членства в Організації.

4.3. У разі повідомлення членом про зміну відомостей щодо нього до Реєстру вносяться відповідні зміни.

4.4. Відповідальним за ведення Реєстру є відповідальний за облік членів Організації, який призначається Правлінням (далі — Відповідальний).

5. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА[ред.]

5.1. Членство в Організації припиняється в разі:

 • подання членом Організації письмової заяви про припинення членства;
 • виключення рішенням Правління.

5.2. У разі подання заяви про припинення членства в Організації членство припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень, якщо особа не є керівником Організації чи заступником такого керівника. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах в Організації.

Членство в Організації керівника Організації чи заступника такого керівника припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.

5.3. За рішенням Правління членство особи припиняється у разі:

 • несплати членських внесків більш ніж за один рік;
 • вчинення дій, які суперечать статутним завданням Організації, або завдання шкоди репутації Організації;
 • смерті.

Цей перелік підстав є вичерпним.

5.4. Виключена особа має право апеляції до Правління протягом 30 днів після публікації відповідного рішення.

5.5. Апеляція на рішення про припинення членства подається шляхом подання заяви про апеляцію на ім'я голови Правління. Апеляція розглядається Правлінням протягом тижня.

6. ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ[ред.]

6.1. Члени Організації сплачують вступний внесок при вступі до Організації та в подальшому сплачують щорічні членські внески.

6.2. Вступний внесок вважається членським внеском за рік, в якому члена було прийнято до Організації.

6.3. Розмір членських внесків встановлюється Загальними зборами Організації. Члени Організації можуть сплачувати внесок понад встановленої суми.

Члени Організації також можуть робити благодійні внески в будь-якому розмірі.

6.4. Членський внесок сплачується шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Організації. При сплаті внеску слід вказувати призначення платежу Членський внесок за 20__ рік, Прізвище Ім'я.

У разі незазначення року, внесок зараховується за рік, в якому його було сплачено. У разі незазначення прізвища, внесок буде зарахований лише після надання Відповідальному або Правлінню квитанції про сплату.

6.5. Внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Організації.

6.6. Якщо за минулі роки було сплачено внески понад встановленої суми, член Організації може звернутися листом до Відповідального або до Правління щодо зарахування переплати як внеску за інший рік.

6.7. Член Організації, який не сплатив внески за поточний і принаймні один з попередніх років, може бути виключеним з Організації за рішенням Правління. Крайній строк оплати внесків за попередній рік — 1 лютого поточного року.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ[ред.]

7.1. Положення затверджується Загальними зборами Організації.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами Організації.

7.3. Це положення публікується на офіційному сайті Організації.