Проект Статуту 2014 (порівняльна таблиця)

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку
№ з/п Чинна редакція (статут 2011 року зі змінами-2014) Пропонована редакція Пояснення, коментарі
1 1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян» та іншими нормативно-правовими актами України. 1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами. Пункт обов’язковий згідно з Законом.
Закон України «Про об'єднання громадян» втратив чинність, тому ГО не керується ним.
Також додано, що ГО керується міжнародними договорами. Це бажано, т.я. міжнародні договори є частиною національного законодавства України. Але останнє не обов’язково.
2 1.5. (відсутній) 1.5. Територія діяльності Організації поширюється на державу Україна. Організація набуває всеукраїнського статусу відповідно до закону. Пункт обов’язковий згідно з Законом.
Територія діяльності – ст. 3 Закону; набуття всеукраїнського статусу – ст. 19.
3 1.13. Повне офіційне найменування громадської організації: Громадська організація «Вікімедіа Україна». 1.13. Повне найменування Організації:
– Українською мовою: Громадська організація «Вікімедіа Україна»;
– Англійською мовою: Non-Governmental Organization «Wikimedia Ukraine».
Пункт необов’язковий.
Пропонується встановити написання іноземними мовами.
4 1.14. Скорочене найменування громадської організації: «Вікімедіа Україна». 1.14. Скорочене найменування Організації:
– Українською мовою: ГО «ВМУА»;
– Англійською мовою: NGO «WMUA».
Пункт необов’язковий.
Див. п. 3 табл.
Див. також ч. 10 ст. 10 Закону.
5 4.1. Організація має три категорії членів: індивідуальні, колективні та почесні. 4.1. Членами Організації можуть бути лише фізичні особи (індивідуальні члени). Пункт обов’язковий згідно з Законом.
Закон передбачає для громадських організацій тільки індивідуальне членство (ч. 3 ст. 1).
6 4.5. Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи будь-яких підприємств, установ, організацій, об'єднань, спілок, Організацій, фондів, спеціалізованих чи фахових об'єднань, які:
4.5.1. зацікавлені діяльністю Організації;
4.5.2. надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Організації та дотримання її Статуту, а також копії рішення керівного органу колективу підприємства про вступ до Організації;
4.5.3. прийняті до Організації Правлінням;
4.5.4. надали Організації матеріальну допомогу.
4.6. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, які діють на підставі довіреності. Колективний член Організації має право за рішенням зборів трудового колективу, який делегував представника до Організації, в будь-який момент замінити його, повідомивши про це у письмовій формі Правління Організації.
4.7. Колективний член Організації має право:
4.7.1. брати участь з дорадчим голосом у Загальних зборах членів;
4.7.2. вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Організації з будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;
4.7.3. брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Організації;
4.7.4. користуватися обладнанням, послугами і підтримкою Організації за умови, що це слугує цілям Організації;
4.7.5. брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Організації.
4.8. Колективні члени Організації зобов'язані дотримуватися статуту, регламентів і ухвал органів Організації.
4.9. Почесним членом може стати фізична особа, яка має особливі заслуги перед Організацією. Статус Почесного члена надається Загальними зборами Організації, за поданням Правління. Почесні члени звільняються з обов'язку сплати внесків.
Виключити. Пункт обов’язковий згідно з Законом.
Див. п. 5 табл.
7 4.13.2. смерті індивідуального члена або втрати правоздатності колективного члена; 4.13.2. смерті фізичної особи, яка була членом Організації; набуття законної сили рішенням суду щодо оголошення цієї фізичної особи померлою, визнання її безвісно відсутньою; обмеження її цивільної дієздатності. Пункт обов’язковий в частині виключення колективного членства.
Див. п. 5 табл.

Пункт не обов’язковий в частині додаткових підстав припинення індивідуального членства.
Пропонується встановити, що членство в ГО автоматично втрачають:

– померлі;
– визнані померлими;
– безвісно відсутні;
– обмежені в дієздатності.
Цей пункт не направлений ні проти кого конкретно. Він лише створює цивілізовані юридичні механізми.

8 5.4. Загальні збори є вищим органом Організації. У Загальних зборах беруть участь:
* з вирішальним голосом — індивідуальні члени;
* з дорадчим голосом — колективні та почесні члени.
5.4. Загальні збори є вищим органом управління Організацією. У Загальних зборах беруть участь усі члени Організації, кожен з яких має один голос. Пункт обов’язковий згідно з Законом.
Див. п. 5 табл.
9 5.11. У разі неможливості особистої присутності члена Організації на Загальних зборах, він може бути представлений уповноваженим представником, який також є членом Організації та діє на підставі довіреності. Оригінал довіреності пред'являється перед початком Загальних зборів, а копія надається виконавчому директору Організації щонайменше за 7 днів до Загальних зборів. Кожен член Організації має право бути представником не більше двох інших членів. Форма довіреності визначається Правлінням. 5.11. Повноваження члена Організації на Загальних зборах можуть реалізовуватися ним через довіреність, видану іншому членові Організації. Така довіреність посвідчується нотаріально або видається в простій письмовій формі, визначеній Правлінням. Оригінал довіреності надається представнику, а її копія надається Правлінню не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів. Пункт необов’язковий.
Запроваджено механізм, що дозволяє посвідчувати довіреність нотаріально. ГО не має права не приймати таку довіреність, якщо її буде надано.
Копія надається Правлінню, оскільки саме Правління є виконавчим органом Організації – постійно діючим органом управління (див. п. 11 табл.)
10 5.14. Рішення про прийняття Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього, а також про припинення діяльності Організації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 3/4 присутніх на засіданні Загальних зборів членів Організації. Виключити. Пункт необов’язковий.
Пункт виключається, оскільки він повністю дублюється пунктом 7.1 Статуту (див. п. 20 табл.)
11 5.19. Правління спрямовує діяльність Організації, згідно з ухвалами Загальних зборів членів, представляє організацію у зовнішніх відносинах, і несе відповідальність перед Загальними зборами. 5.19. Правління є виконавчим органом Організації – постійно діючим органом управління Організації. Правління відповідальне перед Загальними зборами, підзвітне і підконтрольне їм. Пункт необов’язковий.
Визначається чіткий правовий статус Правління як виконавчого органу Організації – постійно діючого органу управління Організації. Визначаються засади відповідальності Правління.
12 5.22. Правління обирає з числа своїх членів голову Правління, одного чи кількох заступників голови Правління та виконавчого директора. 5.22. Правління обирає з числа своїх членів голову Правління, його заступників, скарбника Організації. Пункт необов’язковий.
Пропонується перейменувати посаду виконавчого директора на альтернативну – скарбника, або ж фінансового директора. Можна залишити і стару назву.
Підкреслюється, що особа, яка займає цю посаду, відповідає за фінансову сторону діяльності ГО, у той час як Правління займається усіма виконавчими функціями (див. також п.п. 15, 16 табл.)
13 5.23. Функції голови Правління не можуть бути об'єднані з функціями заступника голови чи виконавчого директора. 5.23. Голова Правління не може входити до Ревізійної комісії Організації, виконувати обов’язки в президії Загальних зборів. Пункт необов’язковий.
Забороняється Голові Правління входити до Ревізійної комісії Організації, виконувати обов’язки в президії Загальних зборів - з метою уникнення конфлікту інтересів. Можна доповнити несумісністю з посадою скарбника.
14 5.25. Члени Правління обираються шляхом таємного голосування простою більшістю голосів індивідуальних членів, присутніх на Загальних зборах. 5.25. Члени Правління обираються шляхом таємного голосування простою більшістю голосів, як присутніх на Загальних зборах, так і представлених довіреністю. Пункт необов’язковий, але дуже бажаний.
Усувається юридична колізія, при якій Правління могло обиратися тільки тими членами, що особисто присутні на Загальних зборах. При цьому необґрунтовано дискримінувалися члени, що видали довіреності.
15 5.26. Заяви, угоди, фінансові та майнові зобов'язання від імені Організації підписує: голова Правління і виконавчий директор. 5.26. Голова Правління:
– здійснює поточне керівництво діяльністю Організації;
– організовує виконання рішень Загальних зборів і звітує перед ними;
– діє від імені Організації, без довіреності представляє її інтереси у відносинах з фізичними та юридичними особами;
– має право підпису фінансових документів Організації, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв тощо;
– укладає від імені Організації письмові правочини;
– підписує прийняті Правлінням документи, видає довіреності;
– відкриває та закриває поточні, депозитні, інші рахунки в банківських та інших фінансових установах;
– приймає та звільняє з роботи штатних та позаштатних працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення;
– здійснює інші дії, необхідні для діяльності Організації, не втручаючись при цьому до виключної компетенції Загальних зборів, Правління, Ревізійної комісії.
Пункт обов’язковий згідно з Законом.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 11 Закону, у Статуті визначаються «повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі - керівні органи)» ГО.
Чітко визначаються повноваження Голови Правління як повноцінного очільника виконавчої влади ГО.
Окремо передбачається, що Голова Правління має право першого підпису банківських платіжок (див. п.п. 18.1-18.4 Інструкції НБУ від 2003 р. № 492).
Це право необхідне йому, оскільки він є повноважним очільником ГО у період між Загальними зборами і повинен мати усі необхідні інструменти.
Та саме стосується і інших повноважень.
16 5.27. Ухвали і рішення Правління з фінансових питань виконує виконавчий директор, який також:
* організовує ведення бухгалтерського обліку та забезпечує всі форми звітності;
* відкриває та закриває рахунки в установах банків, є розпорядником коштів на цих рахунках (після отримання письмової ухвали чи рішення, прийнятого Правлінням);
* має право підпису документів Організації;
* без довіреності діє від імені Організації та видає доручення на вчинення дій від імені Організації.
5.27. Скарбник Організації відповідальний за бухгалтерський облік Організації. Скарбник складає та здає фінансову, податкову, статистичну звітність. У цивільних та фінансово-господарських правовідносинах скарбник виконує обов’язки головного бухгалтера Організації, для чого йому надається право підпису фінансових документів Організації. Пункт необов’язковий.
Скарбник (або фінансовий, або виконавчий директор) є посадою, аналогічною головному бухгалтеру підприємства. Оскільки ми не є комерційною організацією, то і назва посади інша.
Йому необхідне право другого підпису банківських платіжок, оскільки він нарівні з Головою Правління відповідає за фінансову діяльність ГО.
17 5.28. Ухвали і рішення Правління приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів при наявності не менше половини від загального числа членів Правління. На прохання будь-якого члена Правління голосування з певного питання може бути таємним. В разі рівності голосів «за» і «проти», голос голови Правління є вирішальним. 5.28. Усі рішення Правління приймає простою більшістю голосів своїх членів на зборах, які є повноважними за присутності не менше половини від загального числа членів Правління. На прохання будь-якого члена Правління голосування з певного питання може бути таємним. Голосування може проводитися шляхом опитування. Збори Правління можуть проводитися в режимі відеоконференції. Пункт необов’язковий.
Пропонується прибрати невдале слово «ухвали», оскільки ухвала – це, як правило, тільки судовий акт.
Пропонується позбавити Голову Правління створювати неправомірний дисбаланс в голосуванні, оскільки його голос має ту саму вагу, що й інші. Надання права вирішального голосу суперечить загальноправовому принципу демократичності.
18 5.42. Відсутній 5.42. Скарги на рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації вирішуються Загальними зборами. Пункт обов’язковий згідно з Законом.
Згідно з п. 7 ст. 11 Закону, у Статуті визначається «порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг».
19 6.3. Організація має права на майно та кошти, отримані в результаті діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств. 6.3. У власності Організації можуть перебувати також кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, нематеріальні активи, набуті на законних підставах; речові права. Організація має право здійснювати відносно своїх активів будь-які правочини, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України. Пункт обов’язковий згідно з Законом.
Приводиться у відповідність до п. 3 ч. 2 ст. 21 (щодо неможливості заснування підприємств); п. 8 ч. 1 ст. 11 (щодо джерел надходження і порядку використання активів).
20 7.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються рішенням кваліфікованої більшості в 3/4 голосів членів присутніх на Загальних зборах Організації. 7.1. Зміни та/або доповнення до Статуту Організації вносяться рішенням Загальних зборів, за яке проголосувало не менше 2/3 голосів від загальної кількості членів Організації. Пункт необов’язковий.
Пропонується знизити планку кваліфікованої більшості для прийняття змін до Статуту до рівня 2/3, адже це дозволить більш оперативно реагувати на зміни в державі, суспільстві і законодавстві.

З іншого боку, пропонується визначити, що для розрахунку голосів має значення загальна чисельність ГО, а не та кількість, яка прибула на Збори (і може бути як завгодно малою).

21 7.2. Проект змін та доповнень до Статуту готується Правлінням чи ініціативною групою, яка за кількістю повинна становити не менше, ніж 10 відсотків кількості членів Організації, та надається не пізніше ніж за десять днів до запланованої дати проведення Загальних зборів кожному члену Організації для ознайомлення та внесення своїх пропозицій. 7.2. Проект змін та/або доповнень до цього Статуту готується Правлінням чи ініціативною групою, яка створюється Загальними зборами. Підготований ініціативною групою проект виноситься на загальне обговорення членів Організації не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів. Пункт необов’язковий.
Пропонується зміни до Статуту проводити через Правління чи ініціативну групу, яка створюється Загальними зборами.
Термін ознайомлення з проектом змін збільшується до 30 днів.
22 7.3. Про зміни та доповнення, що сталися в Статуті Організації, Голова Правління в п'ятиденний термін письмово повідомляє реєструючий орган та надає до реєструючого органу відповідним чином оформлені зміни та доповнення до Статуту Організації. 7.3. Про внесення змін та доповнень до Статуту органи державної реєстрації повідомляються у визначений законодавством строк. Пункт обов’язковий згідно з Законом.
У законодавстві відсутнє поняття «реєструючий орган». Також йде відсилка до відповідних норм законодавства, які можуть змінюватися.
23 8.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, яке приймається не менш як 3/4 від числа учасників Загальних зборів, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України:
8.3.1. у разі ліквідації Організації Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує виконання зобов'язань за раніше укладеними угодами і укладає нові угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів Організації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов'язки і відповідальність відповідно до законодавства України;
8.3.2. майно та інші активи Організації, що залишилося після сплати податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками, передаються іншій неприбутковій організацій відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету.
8.3. Припинення діяльності Організації здійснюється:
– за рішенням Загальних зборів (саморозпуск);
– на підставі рішення суду (примусовий розпуск);
– з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
8.3.1. Ліквідацію Організації проводить ліквідаційна комісія, яка призначається Загальними зборами, а в інших випадках ліквідаційна комісія призначається відповідним органом, який прийняв рішення про ліквідацію Організації.
8.3.2. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Організацією.
8.3.3. Особливості припинення діяльності Організації як громадського об'єднання встановлюються законом.
Пункт обов’язковий згідно з Законом.
Приведення у відповідність до новітньої законодавчої термінології (припинення діяльності, саморозпуск, примусовий розпуск).
Пропонується поставити відсилаючу норму, оскільки ГО в питаннях ліквідації повністю залежить від чинного на той момент законодавства.

--Dghooo (обговорення) 17:39, 4 грудня 2014 (UTC)[відповісти]

Додатково