Комітет з вікіекспедицій/регламент

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Проект регламенту Максима Підліснюка

[ред.]

Загальні положення

[ред.]

1.1. Комітет з вікіекспедицій Громадської організації «Вікімедіа Україна» (надалі – “Комітет”) є робочим органом Громадської організації «Вікімедіа Україна» (надалі – “ВМУА”), який діє на громадських засадах.

1.2. Комітет створено на виконання Рішення Правління №13/2014 від 1 квітня 2014.

1.3. Комітет взаємодіє з іншими комітетами ВМУА з профілюючих питань.

Мета та основні напрямки діяльності

[ред.]

2.1. Метою діяльності комітету є забезпечення функціонування вікіекспедицій, а також прийняття рішення про компенсацію витрат чи попереднього фінансування Вікіекспедиції.

Структура

[ред.]

3.1. Персональний склад Комітету формується з членів ВМУА у кількості 10 осіб.

3.2. Склад Комітету затверджується Правлінням ВМУА один раз на рік.

3.3. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:

 • з ініціативи самого члена Комітету;
 • в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль.

3.4. У разі припинення членства у Комітеті його членом Правління протягом 10 діб вводить до Комітету нового члена.

3.5. Голова Комітету обирається членами Комітету з числа членів Комітету.

3.6. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ВМУА в стосунках з будь-якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ВМУА, крім випадків, якщо таке право їм надане Статутом ВМУА або рішенням Правління ВМУА.

3.7. Обрання нового голови Комітету проводиться

 • при створенні Комітету;
 • за письмовою вимогою більше 50 (п’ятидесяти) відсотків членів Комітету;
 • при затвердженні нового персонального складу комітету.

3.8. Голова Комітету:

 • складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ВМУА план роботи Комітету;
 • не рідше одного разу на три місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;
 • головує на засіданнях Комітету;
 • доповідає Правлінню ВМУА рішення та пропозиції Комітету;
 • звітує перед Правлінням ВМУА про роботу Комітету та один раз на рік (перед Загальними зборами ВМУА) складає письмовий звіт про його роботу.

3.9. Діловодство Комітету здійснює Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету. У разі відсутності Секретаря діловодство здійснює Голова Комітету.

3.10. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в офісі ВМУА.

Порядок роботи

[ред.]

4.1. У своїй діяльності Комітет керується цим Положенням, Статутом ВМУА, іншими внутрішніми документами ВМУА.

4.2. Комітет розглядає питання:

 • відповідно до затвердженого плану роботи;
 • з ініціативи Правління ВМУА або членів Комітету;
 • викладені в заявках, які поступили від членів ВМУА щодо компенсації витрати чи фінансування вікіекспедиції.

4.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у три місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

4.4. Місце та час проведення чергового засідання Комітету визначається за спільною згодою членів Комітету. Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

4.5. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше шести членів Комітету.

4.6. Протокол засідання Комітету підписується Головою Комітету та Секретарем.

4.7. Голова Комітету за згодою Правління ВМУА має право призначати заступника з членів Комітету та делегувати йому частину своїх функцій.

Рішення

[ред.]

5.1. Процедура прийняття рішень Комітету має очну та заочну форму.

5.2. Очна форма передбачає особисту участь члена Комітету у голосуванні під час засідання Комітету. У такому разі рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

5.3. Заочне прийняття рішень реалізується методом опитування шляхом використання Інтернет-технологій (розсилка, вікі-сайт, IRC, скайпочат тощо).

5.4. Метод використання Інтернет-технологій передбачає голосування шляхом відправлення повідомлення у відповідь на сформульоване рішення, в якому повинна міститися одна з наступних формулювань: «За» або «Підтримую», «Проти» або «Не підтримую», «Утримуюсь». Член Комітету може мотивувати своє рішення.

5.5. Заочне прийняття рішень передбачає наступний порядок: Член Комітету, який ініціював питання пропонує проект рішення. Цей проект рішення виноситься на голосування головою Комітету та підлягає обов'язковій публікації в розсилці Комітету.

5.6. У разі якщо проводитиметься опитування, рішення Комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало у письмовій формі більше 50% членів Комітету у строк, який не перевищує 5 (п’ять) календарних днів з дати розсилки.

5.7. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти” , голос Голови Комітету має вирішальне значення.

5.8. Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до рішення.

5.9. Усі рішення Комітету повинні бути оформлені у письмовому вигляді та підписані Головою та Секретарем Комітету.

5.10. Положення цього розділу не поширюються на прийняття рішень щодо компенсації витрат чи фінансування вікіекспедиції.

Рішення щодо компенсації витрат чи фінансування вікіекспедиції

[ред.]

6.1. Положення цього розділу поширюються на прийняття рішень щодо компенсації витрат чи фінансування вікіекспедиції.

6.2. Рішення щодо компенсації витрат чи фінансування вікіекспедиції приймаються у заочній формі шляхом голосування на сайті організації.

6.3. Голосування щодо компенсації витрат чи фінансування вікіекспедиції відбувається протягом тижня з для внесення заявки.

6.4. Комітет має право прийняти рішення про повну або часткову компенсацію витрат чи повне або часткове фінансування вікіекспедиції на суму, яка не перевищує 500 гривень та відбуватиметься на території України.

6.5. Якщо сума витрат на компенсацію витрат чи фінансування вікіекспедиції перевищує 500 гривень, або якщо вікіекспедиція відбулась (відбуватиметься) повністю або частково поза межами України Комітет має право на внесення подання до Правління щодо компенсації витрат чи фінансування вікіекспедиції.

6.6. Голоси членів Комітету, які є організаторами чи учасниками експедиції, зараховуються як „утримаюсь”

6.7. Рішення щодо компенсації витрат чи фінансування вікіекспедиції вважається прийнятим, якщо кількість поданих голосів „за” перевищує кількість голосів „проти”.

6.8. Голоси членів Комітету, які не визначились до закінчення голосування, зараховуються як „утримуюсь”.

6.9. Рішення щодо компенсації витрат чи фінансування вікіекспедиції виконується скарбником організації.

6.10. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти”, голос Голови Комітету має вирішальне значення.