Звіти/2013 (чернетка)

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Вікімедіа Україна Wikimedia Ukraine

Річний звіт 2013 Annual report 2013

(лого і якась красива картинка)

Зміст/TOC[ред.]

Про нас[ред.]

Громадська організація «Вікімедіа Україна» має на меті промоцію і підтримку проектів Фонду Вікімедіа та забезпечує матеріальну основу для низки інтернет-спільнот, що створюють вільнопоширюваний вміст. Заснована в 2009 році, станом на 1 січня 2014 організація налічує 60 членів.

Основні зусилля ГО «Вікімедіа Україна» спрямовані на промоцію та підтримку проектів Фонду Вікімедіа українською мовою та мовами інших народів, які проживають на території України. Це стосується насамперед вільної енциклопедії Вікіпедії, а також таких проектів як:

 • Вікісловник — вільний словник;
 • Вікіновини — вільне джерело новин;
 • Вікіпідручник — проект для розробки вільних навчальних матеріалів;
 • Вікіцитати — вільна колекція цитат;
 • Вікіджерела — сховище вільнопоширюваних текстів;
 • Вікімандри — вільний путівник;
 • Вікісховище — багатомовне централізоване сховище файлів під вільними ліцензіями.

Напрямки діяльності:

 • популяризація ідеї роботи у вільних проектах Фонду, у тому числі залучення вчених і фахівців;
 • вирішення правових питань, зокрема, пов'язаних з використанням в Україні вільних ліцензій Creative Commons та GNU FDL;
 • допомога іншим організаціям у поширенні і використанні матеріалів проектів Вікімедіа;
 • організація конференцій і семінарів, пов'язаних із діяльністю проектів Вікімедіа;
 • публікація вибраних матеріалів проектів Вікімедіа;
 • встановлення партнерських відносин з музеями, бібліотеками, середніми і вищими навчальними закладами, видавництвами, інтернет-провайдерами, пошуковими системами тощо;
 • установлення партнерських відносин із платіжними системами для полегшення участі громадян України у глобальній кампанії зі збору пожертв на підтримку працездатності проектів Вікімедіа.

Глобальна мета організації — забезпечення вільного доступу до всіх накопичених людством знань.

About us[ред.]

Wikimedia Ukraine is a not-for-profit organisation having a mission to promote and support Wikimedia projects and establishing financial basis for a number of Internet communities creating content available under free licenses. Founded in 2009, as of 1 January 2014 the organisation has 60 members.

Main efforts of Wikimedia Ukraine are devoted to promote and support the projects of Wikimedia Foundation, Inc. in Ukrainian and in languages of other peoples living in Ukraine. This is, first of all, the free online encyclopaedia Wikipedia, as well as the following projects:

 • Wiktionary — free dictionary
 • Wikinews — the free news source;
 • Wikibooks — project for creation of free educational materials;
 • Wikiquote — free quote compendium;
 • Wikisource — library for freely available texts;
 • Wikivoyage — free travel guide;
 • Wikimedia Commons — multilingual storage for files available under free licenses.

Major activities are:

 • to popularise participation in the projects of Wikimedia Foundation, Inc., including attracting scientists and professionals;
 • to resolve legal questions, particularly those related to the use of free licenses, such as Creative Commons and GNU FDL, in Ukraine;
 • to help other organisations to advocate and use materials of Wikimedia projects;
 • to organise conferences and seminars about activities of Wikimedia projects;
 • to publish selected materials of Wikimedia projects;
 • to establish partnerships with museums, libraries, secondary schools, colleges and universities, publishing houses, Internet providers, search portals etc.;
 • to establish partnerships with payment systems to facilitate participation of citizens of Ukraine in the global campaign of raising funds to keep Wikimedia projects running.

The global goal of the organisation is to provide free access to all knowledge accumulated by the humanity.

Правління 2013/14[ред.]

(зображення: фото як минулого року)

Азізян Левон Самвелович, 24 роки, м. Київ, юрист. Член організації з 2012 року, заступник голови Правління — секретар Правління, юрист організації.

Бондаренко Андрій Ігорович, 35 років, м. Київ, композитор. Член організації з 2009 року, працює над проектами музичної тематики та організацією конкурсів.

Булка Юрій Артемович, 23 роки, м. Львів, музикознавець. Член організації з 2012 року, працює над освітніми та музичними проектами.

Козленко Микола Вікторович, 23 роки, м. Київ, студент. Член організації з 2009 року, заступник голови Правління — скарбник організації. Працює над організацією конкурсів та проектом QR-педії.

Луцюк Анатолій Федорович, 48 років, м. Донецьк, хімік. Член організації з 2009 року, працює над зв'язками з громадськістю та організацією конкурсів.

Макуха Андрій Вікторович, 28 років, м. Біла Церква, веб-розробник. Член організації з 2009 року, голова Правління. Координатор Освітньої програми Вікіпедії, організатор велоекспедицій.

Тимків Наталія Василівна, 30 років, м. Київ, фінансовий директор. Член організації з 2012 року, виконавчий директор організації.

Члени організації, які були в складі Правління в 2013 році, але не були переобрані на новий термін:

 • Пероганич Юрій Йосипович, виконавчий директор у 2009–2013.
 • Семенюк Віктор Вікторович, член Правління у 2012–2013.

2013/14 Board[ред.]

Levon Azizian, 24, lives in Kyiv, lawyer. Member of the organisation since 2012, Deputy Chair of the Board and Board secretary, pro bono lawyer of the organisation.

Andrii Bondarenko, 35, lives in Kyiv, composer. Member of the organisation since 2009, works on music projects and organisation of contests.

Yury Bulka, 23, lives in Lviv, musicologist. Member of the organisation since 2012, works on music and educational projects.

Mykola Kozlenko, 23, lives in Kyiv, student. Member of the organisation since 2009, Deputy Chair of the Board and treasurer of the organisation. Works on organisation of contests and QRpedia project.

Anatoliy Lutsyuk, 48, lives in Donetsk, chemist. Member of the organisation since 2009, works on public relations and organisation of contests.

Andriy Makukha, 28, lives in Bila Tserkva, web-developer. Member of the organisation since 2009, Chair of the Board. Coordinator of the Wikipedia Educational Program, organiser of cycling expeditions.

Nataliia Tymkiv, 30, lives in Kyiv, finance director. Member of the organisation since 2012, Executive Director of the organisation.

Organisation members who served on board in 2013 but were not re-elected:

 • Yurii Perohanych, Executive Director in 2009–2013.
 • Viktor Semeniuk, Board member in 2012–2013.

Освітня програма та віківишколи[ред.]

(зображення: «Студенти пишуть Вікіпедію»?)

2013 року ГО «Вікімедіа Україна» продовжила проект співпраці з вищими навчальними закладами України, започаткований минулого року. Метою проекту є заохочення використання викладачами та студентами Вікіпедії у освітньому процесі.

Провідний напрямок — надання студентам змоги писати статті до Вікіпедії замість традиційних рефератів. Такий підхід має численні переваги: з одного боку, принципи написання реферату та статті у Вікіпедії досить схожі, адже Вікіпедія — теж «реферативна» робота за своєю природою, яка лаконічно викладає факти на основі авторитетних джерел, з іншого боку, вибір саме Вікіпедії дозволяє студентові зробити неповторну та оригінальну роботу, яку зможуть бачити тисячі читачів протягом десятиріч.

Переваги такого підходу вже оцінили більше десятка вищих навчальних закладів, з якими організація працює в рамках освітньої програми. До партнерів, з якими працювали минулого року (зокрема, КНУ ім. Т. Шевченка, ХНУ імені Каразіна, НТУ «ХПІ», Сумського державного університету та Львівської музичної академії) долучилися нові партнери: НТУУ «КПІ», Національний авіаційний університет, Львівський національний університет ім. І. Франка, Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, Чорноморський державний університет ім. П. Могили та Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди.

Новий цікавий напрямок співпраці було започатковано разом із КНУ ім. Тараса Шевченка та НТУУ «КПІ». Вперше студенти цих двох університетів отримали змогу зарахувати роботу у Вікіпедії як практику. Так, цього року студенти за фахом «Журналістика» та «Видавнича справа та редагування» написали кілька десятків нових статей, а студенти-філологи переклали декілька добрих статей німецької Вікіпедії.

Зрештою, цього року було проведено понад 20 «віківишколів», де представники організації пояснювали, як долучитися до Вікіпедії. Вони пройшли в усіх куточках країни — від Львова до Луганська і від Чернігова до Севастополя, а найоригінальнішою була «революційна» лекція у Відкритому університеті Майдану.

Education Programme and Wikitrainings[ред.]

In 2013 Wikimedia Ukraine continued the project dedicated to collaboration with Ukrainian universities that we have started last year. The aim of the project is to encourage professors and students to use Wikipedia in educational process.

One of the main axes of the project is enabling students to write Wikipedia articles instead of traditional review papers. This approach has a number of advantages: on one hand, principles of writing Wikipedia articles and review papers are quite similar, as Wikipedia is also a review work by itself, being a laconic review of facts based on reliable sources, on the other hand, choosing Wikipedia allows a student to make a really original and unique work that will be read by thousands of people for decades.

The advantages of such approach were already appreciated by more than ten universities with whom we are developing partnerships within our Education Programme. Partners with whom we have started last year (Shevchenko National University of Kyiv, Karazin Kharkiv National University, NTU “Kharkiv Polytechnic Institute”, Sumy State University and Lviv Music Academy) were joined by new partners: NTUU “Kyiv Polytechnic Institute”, National Aviation University, Franko Lviv National University, Nizhyn Gogol State University, Petro Mohyla Black Sea State University and Pereiaslav-Khmelnytskyi Pedagogical University.

A new project was launched this year with Shevchenko National University of Kyiv and NTUU “Kyiv Polytechnic Institute”. For the first times the students of these universities could conduct their mandatory internship by writing articles to Wikipedia. This year students studying Journalism, Publishing and Editing have written several dozens of new articles, and students studying German Philology have translated several good articles from German Wikipedia. Finally, this year we have held over 20 Wikitrainings, where organisation members taught how to join Wikipedia. These trainings were held all over Ukraine – from Lviv to Luhansk and from Chernihiv to Sevastopol, with the most original one being the “revolutionary” lecture in Euromaidan Open University.

Конкурси статей[ред.]

(зображення: лого конкурсів?)

З 2011 року ГО «Вікімедіа Україна» проводить конкурси з написання статей. Головною метою таких змагань є поповнення Вікіпедії якісними статтями із заданої тематики з нагородженням дописувачів за найкращий внесок. Україна стала першою країною, де проводилися подібні конкурси, і цього року проект став міжнародним: був організований перший українсько-російський конкурс. (хіба вперше міжнародний???)

Звичний формат конкурсів передбачає, що користувач отримує відзнаку відповідно до загального обсягу внеску в рамках конкурсу. Так, оцінюється не лише обсяг статей, а й їх якість, що сприяє наповненню проекту якісним матеріалом. Статті оцінюються двічі: спочатку журі ставить оцінку на тижні, коли стаття була створена, а потім стаття оцінюється ще раз по завершенню конкурсу. Це дозволяє користувачам, особливо новим дописувачам, врахувати зауваження та покращити статтю до завершення конкурсу.

Цього року відбулося три конкурси в такому форматі:

 • «Миколаївська весна» — конкурс статей та світлин про Миколаївську область, проведений у березні–квітні за підтримки Оксани Янішевської. В ході конкурсу написано та поліпшено 257 статей та завантажено 1127 нових зображень;
 • «Галерея слави» — спільний українсько-російський конкурс статей про схід України та південний захід Росії. Конкурс проходив у липні–жовтні за підтримки НП «Вікімедіа РУ» та ГО «Асоціація почесних громадян, наставників і талановитої молоді». Українська та російська частини конкурсу проходили паралельно; в українській було написано 568 нових статей.
 • «Пишемо про ЄС» — конкурс статей про Європейський Союз. Відбувся у жовтні–листопаді, завдяки конкурсу було написано 134 статті. Нагородження відбулося 21 грудня за участі колишнього прем'єр-міністра України Юрія Єханурова.

Цього року був уперше випробуваний новий формат конкурсу — так званий «науковий конкурс», або конкурс статей з певної галузі науки. У такому конкурсі призи вручаються за найкращі статті, а не за найкращий внесок в рамках конкурсу. Особливістю є також те, що журі цього конкурсу складається виключно з фахівців у певній галузі, які перевіряють, зокрема, повноту, сучасність та оригінальність статті. Це дає конкурсу орієнтацію на якість статей, а не на кількість.

Першим таким конкурсом став конкурс статей біологічної тематики «WikiBioContest», який проводився у вересні–жовтні за підтримки фірми «PROXEN». Участь у конкурсі взяли 29 користувачів, практично всі — фахові біологи від студентів до кандидатів наук, значна частина редагували Вікіпедію вперше.

У рамках конкурсу було написано 54 статті, сукупний розмір яких склав приблизно 2 Мб. З них 17 статей — у категорії «біохімія, фізіологія, генетика, цитологія, молекулярна біологія», 37 — у категорії «ботаніка, зоологія, екологія, палеонтологія» (деякі з них були представлені на розгляд журі як цикли статей). Попри невелику кількість статей, якість написаного в рамках конкурсу матеріалу значно вища за середню по Вікіпедії: переважно це ґрунтовні статті, середній розмір яких склав 21 кб для другої категорії і 74 кб — для першої. А найбільша стаття — «Дендрит» — стала третьою за розміром в українській Вікіпедії. Її обсяг — понад 400 кб (у форматі PDF ця стаття займає 47 сторінок), і такий матеріал поданий українською мовою вперше. 6 із 54 конкурсних статей отримали статус «вибрана стаття», а ще 5 — статус «добра стаття».

«Хочеться подякувати усім ентузіастам, які влаштували цей конкурс, і тим, хто активно брав у ньому участь. Я, мабуть, одна із тих, хто був найбільш залучений у цей конкурс. За півтора місяці я навчилася користуватись вікіпедійним редактором, ознайомилася з писаними і неписаними правилами енциклопедії. Я навіть вже почала думати, що було б непогано дорости до статусу патрульного, а статтю доробити до «доброї». Мені дуже пощастило, що мою працю оцінили адекватно і, як на мене, справедливо.» — користувачка Aeshna isoscelens, учасниця конкурсу.

Article Contests[ред.]

Since 2011 Wikimedia Ukraine organises article writing contests. The main goal of such contests is to improve Wikipedia with high-quality articles on a particular subject with prizes being awarded for best contributions. Ukraine was the first country to hold such contests, and this year the initiative became international with the first Ukrainian-Russian article contest.

The usual format of the contests means that a user gets an award for his or her total contributions during the contest. During such contests not only size of the article is assessed, but also its quality, which helps to improve Wikipedia with quality content. All articles are evaluated twice: firstly a jury assesses the article during the week when it was created, and once the contest is over the jurors assess each article once again. This assessment system helps contributors, especially new users, to take account of all remarks and improve the article before the end of the contest. This year we have held three contests in such format:

 • Mykolaiv Spring, article and photo contest about Mykolaiv Oblast, held in March-April with the support of Oksana Yanishevska. During the contest 257 articles were created and improved, as well as 1157 images were uploaded;
 • Glory Gallery, international Ukrainian and Russian article contest about Eastern Ukraine and South Western Russia. This contest was held in July-October with the support of Wikimeda RU and the Association of Honorary Citizens, Mentors and Gifted Young People. Ukrainian and Russian parts were held in parallel, in the Ukrainian one participants have written 568 new articles.
 • Writing about the EU, article contest about the European Union. It was held in October and November, and participants have written 134 new articles. The award ceremony was held on 21 December in presence of the ex-Prime Minister of Ukraine Yuriy Yekhanurov.

This year we have tried for the first time the new format of the contest – the so-called scientific contest, or an article contest in a particular field of science. In such contest prizes are awarded for the best articles and not for best overall contributions during the contest. Another particularity is that the jury of this contest consists exclusively of scientists in a given domain who particularly verify completeness, modernity and originality of each article. This gives a contest an orientation towards quality instead of quantity.

WikiBioContest, a contest of articles in the field of biology, became the first such contest. It was held in September-October with the support of PROXEN. 29 participants took part in the contest; almost all were professional biologists from students to PhDs, an important part of them editing Wikipedia for the first time. . Participants of the contest have written 54 articles with a total size of 2MB. Of these 54, 17 articles were written in the category “Biochemistry, Physiology, Genetics, Cytology, Molecular Biology” and 37 were in the category “Botany, Zoology, Ecology, Palaeontology” (some of them were presented as series of articles). Despite a small number of articles, the quality of contributions is much higher than average for Wikipedia: most of them are thorough articles, with an average size of 21 KB for the first category and 74 KB for the second. The largest article – Dendrite – became the third longest in Wikipedia. Its size is over 400 KB (in PDF format this article would take 47 pages), and such material was written in Ukrainian for the first time. 6 out of 54 articles contributed during the contest were awarded a status of Featured Article, with 5 more becoming Good Articles.

« I would like to thank all the enthusiasts who organised this contest and all those who actively participated in it. I was probably one of those who were most actively involved in this contest. In a month and a half I learned to use the Wikipedia editor, discovered written and unwritten rules of the encyclopaedia. I even started to think that it would be nice to get an editor flag and to improve my article to the status of Good Article. I was very lucky that my work was adequately assessed, and, in my opinion, fairly. » – User Aeshna isoscelens, a contest participant.

Вікі любить Землю[ред.]

(зображення: лого, світлина-переможець і групове фото з церемонії нагородження два лого, дві світлини-переможці і два групові на розворот напевно не влізуть — NickK (обговорення) 13:11, 24 липня 2014 (UTC))

«Вікі любить Землю» — фотоконкурс пам'яток природи, учасники якого фотографують об'єкти природно-заповідного фонду і завантажують свої фото на Вікісховище. Метою заходу є як створення фотографій якнайбільшої кількості пам'яток природи і об'єктів природно-заповідного фонду на умовах вільних ліцензій, так і сприяння охороні навколишнього природного середовища.

Після успішного проведення у вересні 2012 року фотоконкурсу «Вікі любить пам'ятки» виникла ідея фотоконкурсу пам'яток природи. Про необхідність провести конкурс краєвидів «Вікі любить Землю» вперше говорили в квітні 2012 року в ході дискусії представників організації з представниками НП «Вікімедіа РУ». Вперше ідея була реалізована саме в Україні, де конкурс був проведений з 15 квітня по 15 травня 2013 року.

У процесі підготовки до конкурсу оргкомітетом було сформовано перелік із 7384 об'єктів природно-заповідного фонду України. В Україні це був перший повний перелік заповідних об'єктів, що потрапив до вільного доступу всіх користувачів Інтернету. У конкурсі 2013 року взяли участь 365 людей, завантаживши у Вікісховище 11736 фотографій 1104 об'єктів ПЗФ.

Успіх проведеного в Україні конкурсу викликав інтерес за кордоном, і 2014 року він має стати міжнародним.

«“Вікі любить Землю” — конкурс державного значення, який має довгостроковий ефект і є цінним у багатьох аспектах. “Вікі любить Землю”, на мою думку, виховує патріотизм і гордість за те, що ми живемо у такій красивій країні, та дає багатогранне уявлення про вічну красу всієї планети Земля.» — Аліна Севастюк, член журі конкурсу.

Wiki Loves Earth[ред.]

Wiki Loves Earth is a photo contest of the natural monuments, where participants picture protected areas and upload their photos to Wikimedia Commons. The goal of the project is, on one hand, to picture under a free license as many natural monuments and protected areas as possible, on the other hand, to contribute to nature protection.

After successful organisation of Wiki Loves Monuments in September 2012 there was an idea of a similar contest for natural monuments. The idea of Wiki Loves Earth was born in April 2012 during a discussion between representatives of Wikimedia Ukraine and Wikimedia RU. The idea was realised for the first time in Ukraine, where the contest was held from 15 April to 15 May 2013.

During the preparation the organisational committee has formed a list of 7384 protected areas and natural sites of Ukraine. In Ukraine it was the first complete list of protected objects that was made available to public on the Internet. The 2013 edition of the contest has seen 365 participants who have uploaded on Wikimedia Commons 11,736 photos of 1,104 natural sites.

The success of the contest in Ukraine attracted interest from abroad, so in 2014 the contest must to be international.

« Wiki Loves Earth is a contest of the nationwide importance that has a long-term effect and is valuable in many aspects. Wiki Loves Earth, in my opinion, develops patriotism and pride that we are living in such a beautiful country and gives a versatile vision of the eternal beauty of the whole Planet Earth. » – Alina Sevastyuk, member of the jury.

Вікі любить пам'ятки[ред.]

(зображення: лого, світлина-переможець і фото з церемонії нагородження два лого, дві світлини-переможці і два групові на розворот напевно не влізуть — NickK (обговорення) 13:11, 24 липня 2014 (UTC))

«Вікі любить пам'ятки» — фотоконкурс пам'яток культурної спадщини, який в 2013 році проводився в Україні вдруге, а у світі — вчетверте. Мета конкурсу — зібрати фотографії усіх пам'яток культурної спадщини світу та розмістити ці світлини у вільному доступі у Вікісховищі для ілюстрування статей у Вікіпедії та інших проектах. Окрім цього, завдяки конкурсу в Україні зусиллями волонтерів зібрано та розміщено у Вікіпедії найповніші (за браком таких у Міністерстві культури) списки пам'яток архітектури, історії, монументального мистецтва й археології.

В Україні конкурс тривав з 1 по 30 вересня, і учасникам пропонувалося для фотографування понад 50 тисяч пам'яток з усіх регіонів України. У конкурсі взяли участь 604 фотографи — від початківців до досвідчених і титулованих фотомитців, які сфотографували 9473 пам'ятки. У ході конкурсу було завантажено 35 710 робіт, що є рекордною для України кількістю, на більш ніж 2 тисячі перевищивши результат минулорічного конкурсу. На світовому ж рівні з майже 370 тисячами завантажених фото з 51 країни конкурс увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найбільший в історії фотоконкурс.

Попри велику кількість учасників і надісланих на конкурс робіт, кожен мав шанси отримати відзнаку, адже призи вручалися у різних номінаціях — як за якість фото (найкращі фото України та кожного з регіонів), так і за кількість сфотографованих пам'яток. Також пропонувалися спеціальні номінації — пам'ятки вірменської та грецької культур, пам'ятки, пов'язані з музикою та національно-визвольними змаганнями українського народу в XX столітті, а також спеціальний приз за найкраще фото Києва, зроблене іноземцем. Церемонія нагородження призерів української частини конкурсу відбулася 9 листопада 2013 року в мистецькому центрі «Шоколадний будиночок» в Києві. Символічно, що призи за найкращі фото пам'яток вручалися в будинку, який і сам є пам'яткою. Майже тисяча найкращих фото конкурсу були представлені на фотофесті «Сушка на квадратах-2013», який пройшов у київському Центральному будинку художника 14 грудня. За підсумками конкурсу також планується видати фотоальбом.

Wiki Loves Monuments[ред.]

Wiki Loves Monuments is a photo contest for cultural heritage monuments. 2013 edition was the second one in Ukraine and the fourth worldwide. The goal of the contest is to collect photos of all cultural heritage monuments of the world and publish them under a free license on Wikimedia Commons for illustrating articles of Wikipedia and other Wikimedia projects. Moreover, in Ukraine thanks to the efforts of volunteers the most complete (as the Ministry of Culture of Ukraine hardly has any) and accurate lists of monuments was published on Wikipedia, containing architectural, historical, archaeological monuments as well as monumental art. In Ukraine the contest took place from 1 to 30 September, and participants could choose among 50 thousand monuments from all regions of Ukraine. 604 photographers took part in the contest – from beginners to experienced and recognized photographers and took pictures of 9473 monuments. 35,710 images were uploaded during the competition, which is Ukrainian national record, over 2 thousand more than last year. On the international level with almost 370 thousand images uploaded from 51 countries the contest was recognized by Guinness World Records as the largest photo competition.

Despite high numbers of participants and images uploaded, everyone had a chance to get a reward, as prizes were awarded in different nominations – both for quality of photos (best photos of Ukraine and each region) and for the quantity of pictured monuments. Contest also had special nominations: monuments of Armenian and Greek cultures, monuments related to music and Ukrainian national liberation in the 20th century, as well as a special prize for the best photo of Kyiv taken by a foreigner.

The award ceremony of the Ukrainian contest was held on 9 November 2013 in the art centre Chocolate House in Kyiv. Symbolically, prizes for best photos of cultural heritage monuments were awarded in the building which is a monument itself. Almost thousand of best photos of the contest were represented at the photo festival Photo Dryer 2013 in Central House of Artists in Kyiv on 14 December. A photo album with best images of the contest is also to be published.

Вікіекспедиції[ред.]

(зображення: лого, групова Чорнобиля і Вздовжкарпатська)

Вікіекспедиції — це колективні (рідше індивідуальні) поїздки вікімедійців до певних міст або районів з метою:

 • збору матеріалів для поліпшення текстів та ілюстрування статей Вікіпедії і інших проектів Фонду Вікімедіа;
 • налагодження зв'язків з місцевими організаціями та особами;
 • промоції Вікіпедії.

Перші вікіекспедиції були організовані в Польщі в 2009 році товариством «Wikimedia Polska». З 2011 року досвід польських колег освоюється в Україні.

2013 рік був дуже плідним на експедиції: загалом було здійснено 17 поїздок у всіх куточках України — від Закарпаття до Харківщини та від Чернігівщини до Криму. У рамках кожної з цих поїздок було сфотографовано варті уваги об’єкти для ілюстрування статей про них, зібрано краєзнавчі матеріали для наповнення статей про відповідні населені пункти, а за можливості й проведено зустрічі з місцевими краєзнавцями, посадовими особами, музеями та організаціями.

Найбільшою експедицією року була експедиція до Чорнобильської зони відчуження. З огляду на унікальність місця було вирішено зробити цю експедицію міжнародною: у ній взяли участь представники 6 країн. Завдяки міжнародному статусу експедиції зібраний під час експедиції матеріал було використано для доповнення статей не лише української, а й Вікіпедій іншими мовами. Крім того, це дало можливість обміну досвідом між учасниками експедиції при неформальному спілкуванні після експедиції. Ця експедиція стала також найрезультативнішою за кількістю завантажених зображень: завдяки понад 1700 фото було документовано всі найважливіші об'єкти зони відчуження.

«Враження просто чудові! Дуже-дуже-дуже вдячний всім, хто організовував цю експедицію! Найбільше вразили сам реактор і нова арка. Обов'язково щось про неї буду писати, тільки з'явиться більше часу!» — Максим Ціж, учасник експедиції

Важливим досягненням року був старт проекту велоекспедицій. Цей проект спрямований передусім на мешканців невеликих міст та туристів, які можуть поїхати на велосипедах у досить віддалені від великих міст райони. В ході таких експедицій волонтери відвідують низку населених пунктів, здійснюючи ретельну фотодокументацію всіх значимих об'єктів сіл та містечок на їх шляху. Це дозволяє поєднати користь для здоров'я і приємні враження з користю для Вікіпедії.

Велоекспедиції зазвичай націлені на місця, які відвідує небагато туристів, для яких, відповідно, майже або взагалі немає фотографій в Інтернеті. Вибір велосипеду дозволяє відвідати навіть важкодоступні віддалені села, в яких фотографується кожен об'єкт — від пошти та школи до пам'яток історії чи археології, розташованих у селі. 2013 року відбулися три такі експедиції, всі з яких пройшли у малофотографованих сільських районах.

Унікальним проектом, який відбувся за підтримки ГО «Вікімедіа Україна», стала Вздовжкарпатська експедиція. Протягом місяця учасники експедиції пройшли пішки близько 500 км вздовж усієї осьової лінії Українських Карпат з північного заходу на південний схід, відвідавши низку малодосліджених районів. У цій експедиції був зібраний та опублікований цінний краєзнавчий матеріал та світлини, які відображають історичні та культурні пам'ятки, населені пункти, життєвий устій місцевих мешканців та визначні географічні локації на лінії маршруту. Крім збільшення кількості експедицій, цього року також розширилося територіальне охоплення. Окрім Києва (звідки, зокрема, цьогоріч вирушила нова експедиція до Коростенського району за участі місцевих краєзнавців), експедиції проводилися також зі Львова, Харкова та Чернігова. Найбільш віддаленою ж стала експедиція до пам'ятних українських місць на Соловецьких островах (Росія).

Загалом за рік було завантажено понад 6500 фото, доповнено десятки та проілюстровано сотні статей Вікіпедії. Наступного року ми сподіваємось на подальше розширення географії Вікіекспедицій, щоб охопити найвіддаленіші з ще не сфотографованих куточків України.

Wikiexpeditions[ред.]

Wikiexpeditions are collective (or sometimes individual) trips of wikimedians to some cities or districts (raions) in order to:

 • collect materials for expanding text information and illustrating articles on Wikipedia and other Wikimedia projects;
 • bridging with local organisations and individual activists;
 • promoting Wikipedia.

First wikiexpeditions were organised in Poland in 2009 by Wikimedia Polska. Since 2011 we develop the experience of our Polish colleagues in Ukraine. 2013 was a very effective year for Wikiexpeditions: in total 17 expeditions were held in all parts of Ukraine, from Zakarpattia to Kharkiv Oblast and from Chernihiv Oblast to Crimea. During each of these trips all notable objects were pictured to illustrate articles about them, a number of materials on local lore, history and economy were collected to improve articles on the relevant cities, towns and villages, as well as meetings with local historians, officials, museums and other organisations were organised wherever possible. The biggest expedition of the year was the one to Chernobyl Exclusion Zone. Due to uniqueness of the place we have decided to make this expedition international, with representatives of 6 different countries taking part in it. Thanks to the international status of the expedition materials collected during the expedition were used to improve Wikipedia articles not only in Ukrainian, but also in other languages. Moreover, it has also provided a possibility for the participants to exchange experience in an informal atmosphere after the expedition. This expedition also became the most effective one in terms of images uploaded: owing to over 1,700 photos all most important objects of the Exclusion Zone were documented.

« Just fantastic impressions! I am very, very, very grateful to all those who organised this expedition! I was most impressed with the reactor and the new arch. I will definitely write more about them as soon as I have time! » – Maksym Tsizh, participant of the expedition

An important achievement of the year was the start of the Veloexpeditions (or Cycling Expeditions) project. This project is particularly for the residents of small towns and tourists who may want to cycle to the areas that are rather far from big cities. During such expeditions volunteers usually visit a number of towns and villages making an extensive photo documentation of all important objects in towns and villages on their way. This allows to combine health benefits and a pleasant experience with benefits for Wikipedia. Cycling expeditions usually visit places that do not see many tourists and thus have little or no photos available on the Internet. Choosing bicycle allows to visit even the most distant villages and to picture every important object there – from a post office and a school to historical or archaeological monuments located in the villages. In 2013 we have held 3 cycling expedtions, all of whom were heard in poorly pictured rural areas.

The AlongCarpathianExpedition is a unique project that became possible with the support of Wikimedia Ukraine. During a month participants of the expedition have walked on foot about 500 km along the whole axis of Ukrainian Carpathians from North West to South East, having visited a number of poorly documented areas. This expedition allowed to collect a valuable local history material and photos displaying historic and cultural heritage monuments, populated places and lifestyle of local residents, as well as notable geographic objects on the route.

Apart of increase in the number of expedition, this year we also had an expansion in regional coverage. Apart of Kyiv (where in particular departed the new expedition to Korosten Raion with the participation of local historians), expeditions were also held from Chernihiv, Kharkiv and Lviv. The most distant destination were Solovki Islands (Russia) with a number of historic Ukrainian historic places.

In total during the year over 6,500 photos were uploaded, with several dozens articles improved and several hundreds illustrated. Next year we hope to extend the geography of Wikiexpeditions further, in order the most distant and unphotographed parts of Ukraine.

Проекти з партнерами: від планети…[ред.]

(зображення: Андрушівська обсерваторія?)

У 2013 році ГО «Вікімедіа Україна» продовжила активну співпрацю з громадськими організаціями та іншими партнерами як в Україні, так і за її межами. Спільно з партнерами було реалізовано низку нових та цікавих проектів.

Безумовно, однією з найбільш пам'ятних подій року стало присвоєння назви «Вікіпедія» малій планеті з номером 274301, відкритій українськими астрономами. Це досягнення стало можливим завдяки співпраці з Андрушівською астрономічною обсерваторією, яка є єдиною приватною обсерваторією України та однією з 20 найактивніших обсерваторій світу.

Рішення Комітету з номенклатури малих тіл Міжнародного астрономічного союзу присвоїти назву «Вікіпедія» цій малій планеті було опубліковане в «Циркулярі малих планет» від 27 січня 2013 року на сторінці 82403. Таку назву запропонував один з членів ГО «Вікімедіа Україна». Власник Андрушівської астрономічної обсерваторії Юрій Іващенко подав відповідну заявку до Комітету.

Офіційна присвята назви: «Вікіпедія — це вільна, копілефтна, суспільно редагована онлайнова енциклопедія, заснована 2001 року. За 11 років її укладання вона стала одним із найбільших довідкових джерел та одним із найвідвідуваніших сайтів Інтернету. Її дописують ентузіасти зі всього світу понад 270 мовами.»

Малу планету 274301 Вікіпедія було відкрито колективом астрономів Андрушівської астрономічної обсерваторії. Її діаметр складає приблизно 1–2 км. Уперше її побачили 25 серпня 2008 року о 22:47 (UTC). Також спостерігали наступної ночі та 6 вересня. Це дозволило досить точно вирахувати орбіту астероїда, що отримав тимчасове позначення 2008 QH24. Згодом з'ясувалося, що астероїд 2008 QH24 є тим самим, що і 1997 RO4 та 2007 FK34, які спостерігалися раніше в обсерваторіях Франції та Аризони (США). Вікіпедія обертається навколо Сонця за 3,68 земних роки. Інакше кажучи, якби ми рахували час у вікіпедійних роках, то Вікіпедії на кінець 2013 року було б 3,51 вікіпедійних роки.

(може краще «земній Вікіпедії» абощо? бо плутанина виходить)

…до QR-кодів[ред.]

(зображення: одеський QR-код)

Іншим вагомим досягненням став старт проекту «QR-педія» в Україні.

Ідея цього міжнародного проекту, започаткованого в 2011 році у Великобританії, полягає у розміщенні QR-кодів з посиланнями на статті Вікіпедії на будівлях та музейних експонатах. Завдяки багатомовності Вікіпедії QR-коди перенаправляють читача на статтю Вікіпедії мовою, встановленою в налаштуваннях його мобільного пристрою, або найближчою до неї. Це дозволяє робити інформацію про об'єкт доступнішою для туристів, не витрачаючи коштів на розміщення інформаційних табличок різними мовами.

Завдяки співпраці з ГО «Одеса 2.0.» та Управлінням охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації 2013 року проект «QR-педія» стартував у місті Одесі. Метою проекту встановлення табличок з QR-кодами на пам'ятках міста. Таким чином Одеса стала першим в Україні «вікімістом», і, більше того, першим у світі містом-мільйонником, де по всьому містах на пам'ятках встановлені QR-коди з посиланнями на Вікіпедію.(???)

До кінця року зусиллями ГО «Одеса 2.0.» встановлена перша серія табличок з QR-кодами — 30 пам'яток отримали свої QR-коди. Серед них, зокрема, Одеська кіностудія, Лютеранська кірха, Одеський художній музей у палаці Потоцьких та інші. За належної підтримки 2014 року проект має охопити й інші відомі пам'ятки міста.

Окрім того, 2013 року тривала робота над отриманням дозволів на використання матеріалів на умовах вільних ліцензій. Зокрема, було отримано дозвіл на вільне поширення українського перекладу Біблії, здійсненого Іваном Огієнком. За умовами дозволу, наданого Українським біблійним товариством (УБТ), тексти видань перекладу Огієнка до 1991 року можуть поширюватися на умовах ліцензії Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 (CC-BY-SA 3.0). Така ліцензія дозволяє опублікувати Біблію українською мовою у проекті Вікіджерела, які стануть першим сайтом, на якому Біблія у перекладі Огієнка буде опублікована з повним дотриманням авторських прав.

Projects with partners: from planet…[ред.]

In the year 2013 Wikimedia Ukraine had an active collaboration with non-governmental organisations and other partners both in Ukraine and abroad. Together with partners we have realised a number of new and interesting projects.

Without a doubt, one of the most memorable events of the year was that a main belt asteroid, No. 274301, discovered by Ukrainian astronomers, has been named after Wikipedia. This achievement became possible owing to collaboration with Andrushivka Astronomical Observatory, Ukraine's only private observatory and one of 20 most active observatories of the world.

The decision of the Committee for Small Body Nomenclature to assign the name “Wikipedia” to the minor planet was published in the Minor Planet Circular of 27 January, published online on 30 January, page 82403. The name was proposed by a member of Wikimedia Ukraine. It was submitted to the Committee by the head of the Andrushivka Astronomical Observatory Yuri Ivashchenko.

The official citation of the name says: Wikipedia is a free, copyleft, collaboratively edited online encyclopedia launched in 2001. In 11 years of its compilation it became one of the largest reference works and one of the most visited web-sites on the Internet. It is developed in more than 270 languages by enthusiasts from all over the world.

The minor planet 274301 Wikipedia was discovered by the team of astronomers of Andrushivka Astronomical Observatory. Its estimated diameter is about 1–2 kilometers (around 1 mile). At first it was observed by that team on 25 August 2008 at 22:47 (UTC). It was also observed on the next night and two weeks later on 6 September. It received the provisional designation 2008 QH24. The accurate calculation of its orbit showed that minor planet 2008 QH24 is the same as 1997 RO4 and 2007 FK34. This minor planet had been previously spotted by observatories in France and in Arizona, USA. Wikipedia orbits the sun every 3.68 years – or in other words, if at the end of 2013 one were to measure age in Wikipedia years, the free encyclopaedia was launched just about 3.51 Wikipedia years ago.

…to QR-codes[ред.]

Another important achievement was the launch of the QRpedia project in Ukraine. The idea of this international project, launched in 2011 in the United Kingdom, consists in installing QR-codes with links to Wikipedia articles on buildings and museum exhibits. Owing to the multilingualism of Wikipedia these QR-codes redirect the reader to the Wikipedia article in the language determined in the preferences of his mobile device or the one closest to it. This makes the information about the object more available for tourists without spending costs on installing information panels in multiple languages.

The QRpedia project started in the city of Odesa in 2013 in collaboration with the not-for-profit organisation Odessa 2.0 and the Department of Cultural Heritage Protection of the Odesa Regional State Administration. The goal of the project is to install plaques with QR-codes on all monuments of the city. This made Odesa the first “wiki-city” in Ukraine and, moreover, the first city with over 1 million inhabitants where plaques with QR-codes linking to Wikipedia are installed all over the city. By the end of the year the first series of plaques with QR-codes was installed by Odessa 2.0: 30 monuments received their QR-codes. Among them one can find Odessa Film Studio, the Lutheran Church, Odesa Art Museum in Potocki Palace and others. If properly supported, in 2014 the project will also cover other monuments of the city. Apart of this, in 2013 we continued work on obtaining permissions for usage of materials under free licenses. In particular, we have obtained a permission to use under a free license of the Ukrainian translation of the Holy Bible by Ivan Ohienko. According to the conditions of the permission from the Ukrainian Bible Society, texts of all editions of Ohienko’s translations prior to 1991 are available under Creative Commons Attribution/Share-Alike (CC-BY-SA) license. This license allows to publish the Bible in Ukrainian at Wikisource, making it the first site where Ohienko’s translation of the Bible will be published in full compliance with copyright.

Популяризація вільної музики[ред.]

(зображення: мабуть, Вікі-концерт)

Протягом 2013 року активно розвивався музичний напрямок діяльності ГО «Вікімедіа Україна». У рамках проекту було проведено кілька концертів, записано низку музичних творів у професійному виконанні та отримано дозволи на використання ряду творів і записів — і вся ця музика є вільною, тобто вона доступна на умовах вільних ліцензій, і її може використовувати будь-хто безкоштовно.

Одним з головних досягнень року стало проведення вікіконцерту в Києві. Цей концерт став унікальним не лише тим, що він став першим в Україні концертом, запис якого доступний на умовах вільної ліцензії, а й тим, що значна частина творів виконувалася українською вперше. Адже попри давню традицію українських вокальних перекладів, більшість перекладів раніше не видавалися і залишаються невідомими широкому загалу. Саме тому в ході цього концерту було представлено твори світової класики (Ф. Шуберта, Р. Шумана, М. Глінки, М. Римського-Корсакова, Дж. Пуччіні та С. Рахманінова) в українському перекладі Юрія Отрошенка, спадкоємці якого надали дозвіл на використання його поетичних перекладів. Надалі в рамках проекту «Світова класика українською» планується проводити нові концерти, представляючи широкому загалу маловідомі переклади музичних шедеврів на умовах вільної ліцензії.

Виданий торік переклад опери «Сокіл» знайшов своє творче життя на театральній сцені в Дрогобичі. У лютому цей український переклад, вперше опублікований завдяки ГО «Вікімедіа Україна», прозвучав зі сцени Львівського академічного обласного музично-драматичному театру ім. Юрія Дрогобича. Перед повним залом було оголошено подяку організації, без якої ця подія була б неможливою.

Також 2013 року було отримано низку дозволів на використання музичних творів під вільною ліцензією. Окрім уже згаданих перекладів Юрія Отрошенка, було отримано дозволи на пісні у виконанні Ганни Колесник-Ратушної, кращі записи з міжнародного фестивалю «Каштановий рояль» та музику фундатора української композиторської школи Миколи Лисенка. Більшість із цих творів увійшла на презентаційний компакт-диск, який побачив світ у листопаді.

Promoting Free Music[ред.]

2013 was the year of active development for music projects of Wikimedia Ukraine. Within this project we have organised several concerts, recorded a number of pieces in professional performance and received permission to use several works and recordings – and all the music is free, it is available under free licenses and can be used by anyone free of charge.

One of the main achievements of the year was the organisation of the Wiki Concert in Kyiv. This concert is unique not only because it was the first concert in Ukraine whose recordings are available under a free license, but also because many works were performed in Ukrainian for the first time. Despite the long tradition of Ukrainian vocal translation, most of them have never been published before and remain unknown to the general public. Thus during this concert a number of works of world classics (F. Schubert, R. Schumann, M. Glinka, N. Rimsky-Korsakov, G. Puccini and S. Rachmaninoff) were performed in Ukrainian translations of Yuriy Otroshenko, whose heirs provided the permission for his poetic translations. In the near future as a part of World Classics in Ukrainian project we are planning to organise new concerts and to present to the general public little-known translations of musical masterpieces under the free license.


The translation of Le Faucon opera by Dmytro Bortniansky found its artistic performance in Drohobych. In February this Ukrainian translation, published for the first time by Wikimedia Ukraine, was performed at the scene of Yuriy Drohobych Lviv Regional Academic Music and Drama Theatre. In front of the full audience hall organisers thanked Wikimedia Ukraine without whom this event would not be possible. Another achievement of 2013 is obtaining a number of permissions on music works under a free license. Apart from the abovementioned translations by Yuriy Otroshenko we have obtained permissions for songs performed by Hanna Kolesnyk-Ratushna, best recordings from the Chestnut Piano International Festival and music of Mykola Lysenko, founder of music composing in Ukraine. Most of this works were published on promotion music CD released in November.

Конференції[ред.]

(лого і групове фото вінницької)

Вікіконференція — це щорічна конференція, яка збирає користувачів, читачів, фахівців з різних галузей знань, журналістів та інших осіб, що так чи інакше зацікавлені у вікіпроектах Фонду Вікімедіа. Уперше проведена в 2011 році, ця конференція вже стала традиційною та була проведена в 2013 році вже втретє.

Цьогорічна Вікіконференція відбулася 2–3 листопада у Вінницькому соціально-економічному інституті університету «Україна».

У конференції взяли участь понад 30 вікіпедистів, а також науковці й архівісти. Як і попередні, ця конференція також була міжнародною: з доповідями виступали представники Естонії та Росії. Загалом було представлено близько 20 доповідей найрізноманітнішої тематики: вікіпедійні, які представляли певні аспекти діяльності проектів Фонду Вікімедіа, вікімедійні, сфокусовані на досвіді та ідеях стосовно діяльності ГО «Вікімедіа Україна», та доповіді від фахівців, зокрема, доповідь архівістів щодо електронних ресурсів або доповідь педагога про роль Вікіпедії для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Окрім Вікіконференції, тематика вікіпроектів та діяльності організації була представлена і на інших конференціях. Зокрема, члени організації виступали з доповідями на конференціях про інформаційні технології, освітні проекти та інновації в комунікаціях.

Проекти ГО «Вікімедіа Україна» були широко представлені і на міжнародному рівні.

Зокрема, три представники організації відвідали міжнародну конференцію «Вікіманія», яка відбулася в серпні у Гонконзі (Китай). Особливий інтерес у міжнародної спільноти викликав проект фотоконкурсу «Вікі любить Землю», представлений на конференції. Представники понад 10 країн — від Канади до Іраку — зацікавилися проведенням такого конкурсу в їх країнах наступного року, а сам проект посів друге місце в конкурсі «найкрутіших проектів».

Представники організації відвідали й інші міжнародні заходи, зокрема конференцію «Вікімедіа» в Італії та Східноєвропейський форум у Словаччині, а також виступили з доповідями на вікіконференціях у Вірменії та Росії. У ході цих зустрічей було домовлено про низку цікавих міжнародних проектів.

Conferences[ред.]

WikiConference is an annual conference that gathers contributors, readers, experts in different fields of knowledge, journalists and other people interested in some way in Wikimedia projects. First organised in 2011, this conference has already become traditional and was held in 2013 for the third time. This year WikiConfrerence was held on 2-3 November in Vinnytsia Social and Economics Institute of University “Ukraine”.

Over 30 Wikipedians, as well as scientists and archivists, participated in the conference. Like the previous ones, this conference had also an international status, with representatives of Estonia and Russia making presentations. In total about 20 presentations were made on a variety of topics: those related to Wikipedia and certain aspects of Wikimedia projects; those related to Wikimedia, experience and ideas related to activities of Wikimedia Ukraine, and presentations from experts, such as a presentation about electronic resources from archivists or a talk on the role of Wikipedia for people with disabilities by an educator.

Apart of the WikiConference, Wikimedia projects and activities of the organisation were presented at other conferences. In particular, organisation members made presentations at the conferences on information technologies, educational projects and innovations in communications.

Projects of Wikimedia Ukraine were well presented on the international level. In particular, three members of the organisation attended Wikimania, the international conference held in August in Hong Kong. The international community was especially interested in the project of the international photo contest Wiki Loves Earth that was presented at the conference. Representatives of more than 10 countries – from Canada to Iraq – were interested in organising such contest in their countries next year, and the project itself finished second in the contest of the “coolest projects”.

Organisation members also attended other international events, most notably the Wikimedia Conference in Italy and the CEE Meeting in Slovakia, as well as made presentations at Wikiconferences in Armenia and Russia. During these meetings our representatives have arranged a number of interesting international projects.

Хронологія діяльності та подій[ред.]

04.01 – Нагородження переможців конкурсу «Пишемо про Закарпаття разом».
11.01 – Започатковане співробітництво з Національним технічним університетом України «КПІ».
15.01 – Cюжети на провідних каналах про 12-річчя Вікіпедії.
27.01 – На честь Вікіпедії названо малу планету № 274301, відкриту в Україні.
30.01 – Прес-конференція до 9-річчя української Вікіпедії.
04.02 – Старт українсько-македонського тижня спільно з «Вікімедіа Македонія».
17.02 – Український переклад опери «Сокіл» прозвучав у Дрогобицькому театрі.
19.02 – Підписано угоду з Львівською національною музичною академією.
20.02 – Підписано меморандум з НТУ «Харківський політехнічний інститут».
27.02 – Старт українсько-вірменського тижня спільно з «Вікімедіа Вірменія».
07.03 – Отримано дозвіл на записи світової класики в перекладі Юрія Отрошенка та виконані Ганни Колесник-Ратушної.
15.03 – Старт конкурсу «Миколаївська весна у Вікіпедії».
19.03 – Підписання угоди з Чорноморським державним університетом ім. Петра Могили.
25.03 – Домовленість з КНУ ім. Шевченка про проходження студентами практики у ГО «Вікімедіа Україна».
28.03 – Прес-реліз щодо запуску української версії проекту «Вікімандри».
06.04 – Перша велоекспедиція (Рівненська область).
10.04 – Презентація фотоконкурсу «Вікі любить Землю».
15.04 – Старт конкурсу «Вікі любить Землю».
22.04 – Презентація проектів організації на Конференції Вікімедіа в Мілані (Італія).
24.04 – Підписання угоди з Національним авіаційним університетом.
15.05 – Організація вікі-концерту вільної музики в Києві.
19.05 – Під вільною ліцензією опубліковані записи конкурсу «Каштановий рояль».
24.05 – Міжнародна вікіекспедиція до Чорнобильської зони відчуження.
09.06 – Церемонія нагородження фотоконкурсу «Вікі любить Землю».
19.06 – Фоторепортаж з церемонії нагородження конкурсу «Коронація слова».
12.07 – Віківишкіл у Севастополі.
16.07 – Старт конкурсу статей «Галерея Слави Півдня Росії і Сходу України».
22.07 – Перша вікіекспедиція, організована чернігівськими вікімедійцями.
27.07 – Старт Вздовжкарпатської експедиції.
02.08 – Старт вікіекспедиції на Соловецькі острови.
09.08 – Презентація проектів організації на конференції «Вікіманія» у Гонконзі.
20.08 – Початок співпраці з Українським товариством охорони пам'яток історії і культури.
29.08 – Презентація фотоконкурсу «Вікі любить пам'ятки» у Києві.
30.08 – Презентація фотоконкурсу «Вікі любить пам'ятки» у Чернігові.
01.09 – Старт конкурсу «Вікі любить пам'ятки».
01.09 – Старт конкурсу біологічних статей «WikiBioContest-2013».
08.09 – Презентація спеціальних номінацій конкурсу «Вікі любить пам'ятки»
26.09 – Презентація конкурсу статей «Пишемо про ЄС».
27.09 – Установлення QR-кодів з посиланнями на Вікіпедію на пам'ятках Одеси.
27.09 – Підписання угоди з Bionic Hill.
05.10 – Участь представників організації на вікіконференції у Єревані (Вірменія).
12.10 – Вікіекспедиція «Замками Тернопільщини».
15.10 – Нагородження переможців конкурсу «WikiBioContest-2013».
16.10 – Старт конкурсу статей «Пишемо про ЄС».
19.10 – Вікіекспедиція до Коростенського району Житомирської області.
02.11 – Третя міжнародна українська вікіконференція у Вінниці. 
09.11 – Церемонія нагородження фотоконкурсу «Вікі любить пам'ятки».
09.11 – Участь представників організації на вікіконференції у Смоленську (Росія). 
14.11 – Презентація проектів організації на Східноєвропейському форумі у Словаччині.
27.11 – Отримано дозвіл на вільне використання українського перекладу Біблії.
14.12 – Фотовиставка за підсумками конкурсу «Вікі любить пам'ятки».
21.12 – Нагородження переможців конкурсу «Пишемо про ЄС».
30.12 – Лекція про Вікіпедію у Відкритому університеті Майдану.

Timeline of activities and events[ред.]

04.01 – Award ceremony of the Writing about Transcarpathia Together contest.
11.01 – Signature of agreement with the National Technical University of Ukraine “KPI”.

15.01 – Reports on the leading TV stations about 12th anniversary of Wikipedia.
27.01 – Asteroid number 274301 discovered in Ukraine was named after Wikipedia.
30.01 – Press conference on the 9th anniversary of Ukrainian Wikipedia
04.02 – Start of the Ukrainian-Macedonian week together with Wikimedia Macedonia.
17.02 – Ukrainian translation of Le Faucon performed in the theatre of Drohobych.
19.02 – Signature of agreement with Lviv National Music Academy.
20.02 – Signature of memorandum with NTU “Kharkiv Polytechnic Institute”. 
27.02 – Start of the Ukrainian-Armenian week together with Wikimedia Armenia.
07.03 – Permission obtained for the recordings of world classics translated by Yuriy Otroshenko and performed by Hanna Kolesnyk-Ratushna.
15.03 – Start of the Mykolaiv Spring article and photo contest
19.03 – Signature of agreement with Petro Mohyla Black Sea State University.
25.03 – Agreement with Shevchenko National University of Kyiv allowing students to join Wikimedia Ukraine in internships.
28.03 – Press release on the launch of the Ukrainian edition of Wikivoyage.
06.04 – First cycling Wikiexpedition (to Rivne Oblast).
10.04 – Presentation of Wiki Loves Earth photo contest.
15.04 – Start of Wiki Loves Earth.
22.04 – Presentation of our projects at Wikimedia Conference in Milan, Italy.
24.04 – Signature of agreement with National Aviation University.
15.05 – Organisation of Wiki Concert of free music in Kyiv.
19.05 – Recordings from the Chestnut Piano Festival published under a free license. 
24.05 – International Wikiexpedition to the Chernobyl Exclusion Zone.
09.06 – Award ceremony of Wiki Loves Earth photo contest.
19.06 – Photo coverage of the award ceremony of Koronatsiya Slova photo contest.
12.07 – Wikitraining in Sevastopol.
16.07 – Start of the Glory Gallery, article contest about Eastern Ukraine and South Western Russia. 
22.07 – First Wikiexpedition organised by Wikimedians in Chernihiv.
27.07 – Start of the AlongCarpathianExpedition in Ukrainian Carpathians.
02.08 – Start of the Wikiexpedition to Solovki Islands.
09.08 – Presentation of our projects at Wikimania Conference in Hong Kong.
20.08 – Start of collaboration with the Ukrainian Society for the Protection of Monuments of History and Culture.
29.08 – Presentation of Wiki Loves Monuments photo contest in Kyiv.
30.08 – Presentation of Wiki Loves Monuments photo contest in Chernihiv.
01.09 – Start of Wiki Loves Monuments.
01.09 – Start of WikiBioContest, contest of articles in the field of biology. 
08.09 – Presentation of special nominations of Wiki Loves Monuments.
26.09 – Presentation of Writing about the EU article contest
27.09 – Installation of QR-codes linking to Wikipedia on the monuments of Odesa.
27.09 – Signature of agreement with Bionic Hill.
05.10 – Participation of organisation members at Wikiconference in Yerevan, Armenia.
12.10 – Wikiexpedition to the Castles of Ternopil Oblast.
15.10 – Award distribution of WikiBioContest-2013.
16.10 – Start of the Writing about the EU article contest.
19.10 – Wikiexpedition to Korosten Raion, Zhytomyr Oblast.
02.11 – Third Ukrainian International Wikiconference in Vinnytsia. 
09.11 – Award ceremony of Wiki Loves Monuments photo contest.
09.11 – Participation of organisation members at Wikiconference in Smolensk, Russia. 
14.11 – Presentation of our projects at the CEE Meeting in Modra, Slovakia.
27.11 – Obtained permission to use the Ukrainian translation of the Holy Bible under a free license.
14.12 – Photo exhibition of best photos of Wiki Loves Monuments. 
21.12 – Award ceremony of Writing about the EU article contest.
30.12 – Lecture about Wikipedia in Euromaidan Open University.

Фінансовий звіт[ред.]

TODO

Statement of Financial Activities[ред.]

TODO

Плани та цілі на 2014 рік[ред.]

У 2014 році ми плануємо продовжити успішні проекти, які проводилися в попередні роки, а також започаткувати нові. У новому році ми плануємо приділити особливу увагу таким напрямкам:

 • підвищення організаційної стабільності організації шляхом створення постійнодіючих органів з основних напрямків діяльності, вдосконалення управління та підвищення прозорості;
 • відкриття офісу організації в місті Києві;
 • проведення фотоконкурсу «Вікі любить Землю-2014» на міжнародному рівні за участі не менш як 10 країн;
 • проведення фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки-2014» та конкурсів статей;
 • подача заявки на проведення в Україні Центральноєвропейського форуму Вікімедіа 2014 року;
 • розробка та лобіювання ініціатив з удосконалення законодавства про авторські права (законодавче закріплення вільних ліцензій, свобода панорами, передачі у суспільне надбання творів державних установ, тощо);
 • співпраця з бібліотеками, галереями, музеями та архівами (БоГеМА) та сприяння розповсюдженню їх матеріалів на умовах вільних ліцензій;
 • проведення вікіекспедицій з метою фотографування значимих об'єктів та збору краєзнавчої інформації, розвиток велоекспедицій;
 • cпівпраця з освітніми та культурними організаціями кримськотатарського народу з метою розвитку проектів Фонду Вікімедіа кримськотатарською мовою;
 • розвиток освітньої програми, проведення віківишколів з метою популяризації проектів Фонду Вікімедіа;
 • проведення заходів до 10-річчя української Вікіпедії та 200-річчя Тараса Шевченка;
 • підтримка проектів з розвитку вільної музики;
 • випуск друкованих брошур і буклетів з інформацією про проекти Фонду Вікімедіа і принципи роботи в них;
 • співпраця з українськими та міжнародними організаціями, зацікавленими в розвитку вільних знань.

Projects and goals for 2014[ред.]

In 2014 we are planning to continue successful projects we have organised in the previous years, as well as initiate new ones. In the upcoming year we are planning to pay special attention to the following activities:

 • increase in organisational stability of the organisation by creation of permanent committees in charge of main activities, governance improvements and increasing transparency;
 • opening of the office in Kyiv;
 • organisation of the Wiki Loves Earth photo contest at the international level with at least 10 countries involved;
 • organisation of Wiki Loves Monuments 2014 and article contests;
 • bidding for organising the Wikimedia Central and Eastern European Meeting 2014 in Ukraine;
 • development and lobbying of some initiatives on copyright legislation (legalisation of free licenses, freedom of panorama, transfer to the public domain of works of governmental organisations etc.);
 • collaboration with galleries, archives, libraries and museums (GLAM) and assistance in making their materials available under free licenses;
 • organisation of Wikiexpeditions for picturing notable objects and collecting information on local history and ethnography, development of cycling expeditions;
 • collaboration with educational and cultural organisations of Crimean Tatars for development of Wikimedia projects in Crimean Tatar;
 • development of the Education Programme, organisation of Wikiworkshops in order to popularise Wikimedia projects;
 • organisation of events on 10th anniversary of Ukrainian Wikipedia and 200th anniversary of the birthday of Taras Shevchenko;
 • support of the free music projects;
 • publishing brochures and leaflets about Wikimedia projects and principles of contribution to them;
 • collaboration with Ukrainian and international organisations interested in development of free culture and knowledge.


Донори та партнери / Donors and Partners[ред.]

Донори / Donors
Фонд Вікімедіа / Wikimedia Foundation
Фірма «PROXEN» / PROXEN
KPMG-Україна / KPMG Ukraine
ГО «Асоціація почесних громадян, наставників і талановитої молоді» / Association of Honorary Citizens, Mentors and Gifted Young People
Оксана Янішевська / Oksana Yanishevska
Вадим Столар / Vadym Stolar
Приватні та анонімні жертводавці / Private and anonymous donators
Партнери:
Міністерство культури України / Ministry of Culture of Ukraine
Національна спілка краєзнавців України / National Union of Local Lore Researchers of Ukraine
Національний екологічний центр України / National Ecological Centre of Ukraine
Українське товариство охорони пам'яток історії і культури / Ukrainian Society for the Protection of Monuments of History and Culture
Національна спілка фотохудожників України / National Society of Photo Artists of Ukraine
Інститут історії України Національної академії наук України / Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine 
Товариство «Просвіта» / Prosvita
Інтернет-асоціація України / Internet Association of Ukraine
ВБО «Асоціація благодійників України» / Association of Philantropists of Ukraine 
Управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації / Department of Cultural Heritage Protection of the Odesa Regional State Administration
ГО «Одеса 2.0.» / Odessa 2.0
Центральний будинок художника / Central House of Artists
Мистецький центр «Шоколадний будинок» / Chocolate House Art Centre
Українське біблійне товариство / Ukrainian Bible Society
AIESEC
Культурно-освітній центр «Майстер Клас» / Cultural centre “Master Klass”
ІА «RegioNews» / Information Agency “RegioNews"
Журнал «TheNorDar» / TheNorDar Magazine 
Київська державна регіональна телерадіокомпанія / Kyiv State Regional TV and Radio Company.
SanomaMedia
Портал «Zaxid.Net» / Zaxid.Net Portal
Портал «Рідна країна» / Ridna Krayina Portal 
Грецький фонд культури / Greek Culture Foundation
Туристичне агенство «Час на мандри» / Time to Travel Travel Agency
Туристичний рафтинг «По Тисі разом» / Rafting “Po Tysi Razom”
IBCentre
OKI
Bionic Hill
Видавництво «АССА» (лого "Україна. Відпочивай активно!") / ASSA Publishing House 
Український тиждень мистецтв / Ukrainian Art Week
Міжнародний фестиваль «Каштановий рояль» / Chestnut Piano International Festival
Центр національного відродження / Stepan Bandera National Renaissance Centre
ГПО «Українська справа» / Ukrainska Sprava
ГО «Український чин» / Ukrainskyi Chyn
Дім моди RITO / Fashion House RITO
Музей Якубовських / Yakubovski Museum
Університети (див. стор. 5) / Universities (see Page 5)

Авторство та ліцензії / Attribution and licenses[ред.]

TODO