Статут/2020

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку
На цій сторінці було здійснено зміни, які не відмічені для перекладу.
СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВІКІМЕДІА УКРАЇНА»
(у новій редакції)
Київ — 2020

Загальні положення

[ред.]

1.1. «Вікімедіа Україна» (далі по тексту — «Організація») є громадською організацією, створеною громадянами для досягнення мети, визначеної цим Статутом.

1.2. Організація є самоврядною неприбутковою організацією, що об'єднує на добровільних засадах осіб, які зацікавлені в досягненні мети, визначеної цим Статутом.

1.3. Організація діє, виходячи з принципів добровільності об'єднання та рівності своїх членів, самоврядування, законності своєї діяльності та гласності.

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України «Про громадські об'єднання», іншими нормативно-правовими актами. Територія діяльності Організації поширюється на державу Україна. Організація набуває всеукраїнського статусу відповідно до закону.

1.5. Організація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Організація має відокремлене майно та самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки і кутові штампи зі своїм найменуванням та власною символікою, яка реєструється у відповідності з вимогами чинного законодавства.

1.6. Організація може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.7. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями власними коштами і майном, на яке у відповідності до законодавства може бути звернено стягнення.

1.8. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Організації, а Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, своїх членів та створених Організацією юридичних осіб.

1.9. Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться в її власності, будь-які правочини, що не суперечать законодавству України та статутним цілям Організації.

1.10. Організація на добровільних засадах може вступати в спілки громадських організацій, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

1.11. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи чи засновувати підприємства.

1.12. Повне офіційне найменування громадської організації: Громадська організація «Вікімедіа Україна».

1.13. Скорочене найменування громадської організації: «Вікімедіа Україна».

Мета Організації

[ред.]

Метою Організації є сприяння формуванню і розвитку можливостей для всіх створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам і громадам повною мірою реалізувати свій потенціал.

Завдання Організації

[ред.]

3.1. Підтримка створення і розвитку проектів, заснованих на технології вікі, які надають можливості редагування вмісту всім уповноваженим для цього користувачам.

3.2. Підтримка публікації і надання доступу через Інтернет до вмісту, створеного в рамках названих проектів на основі вільних ліцензій.

3.3. Популяризація і сприяння діяльності Інтернет-проектів Вікіпедія, Вікісловник, Вікіцитати, Вікіновини, Вікіпідручник, Вікіджерела, Вікімандри, Віківерситет, Віківиди, Вікісховище, Вікідані та інших, започаткованих Вікімедіа Фаундейшн, Інк. (далі за текстом — «Фонд Вікімедіа»), що далі звуться «проектами Вікімедіа», особливо українською мовою, а також усіма іншими мовами, які вживаються етнічними групами, що традиційно проживають на теренах України.

3.4. Підтримка Фонду Вікімедіа з метою реалізації статутних цілей Організації.

3.5. Залучення на благодійній основі коштів для фінансування своїх робіт і програм.

3.6. Організація не несе відповідальності за зміст Вікіпедії та інших проектів Вікімедіа, визначених у пункті 3.3.

Члени Організації, їх права та обов'язки

[ред.]

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які:

4.1.1. досягли 14 років;
4.1.2. беруть участь в одному чи кількох проектах Вікімедіа;
4.1.3. надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Організації та дотримання її Статуту, а також копію посвідчення особи;
4.1.4. прийняті до Організації Правлінням;
4.1.5. сплатили щорічний членський внесок.

4.2. Члени Організації мають право:

4.2.1. обирати і бути обраними до будь-яких органів Організації;
4.2.2. брати участь і мати один голос на Загальних зборах;
4.2.3. вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Організації з будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;
4.2.4. брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Організації;
4.2.5. користуватися обладнанням, послугами і підтримкою Організації за умови, що це слугує цілям Організації;
4.2.6. брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Організації.

4.3. Члени Організації зобов'язані:

4.3.1. дотримуватися статуту, регламентів і ухвал органів Організації;
4.3.2. регулярно сплачувати членські внески до Організації.

4.4. В разі відмови Правління у визнанні членських прав, особа має право повторного звернення про членство через 30 днів після прийняття відповідного рішення.

4.5. Засновники Організації після реєстрації Організації стають її членами та мають однакові права і обов'язки з іншими членами Організації

4.6. Порядок ведення списку членів Організації визначається Положенням «Про облік членів Організації», яке затверджується Загальними зборами Організації.

4.7. Членство в Організації припиняється шляхом подання членом Організації Правлінню добровільної особистої письмової заяви про вихід. Крім того, членство в Організації припиняється за рішенням Правління внаслідок:

1) несплати членських внесків більш ніж за один рік;
2) вчинення дій, які суперечать статутним завданням Організації, або завдання шкоди репутації Організації;
3) смерті члена Організації.

4.8. Виключена особа має право апеляції до Правління протягом 30 днів після отримання відповідного рішення.

Управління Організацією

[ред.]

5.1. Органами Організації є:

 • Загальні збори
 • Правління
 • Ревізійна комісія

5.2. Термін повноважень Правління та Ревізійної комісії становить один рік і закінчується в останній день роботи чергових Загальних зборів; повноваження також можуть бути припинені достроково рішенням позачергових Загальних зборів. Члени Правління та Ревізійної комісії обираються таємним голосуванням звичайною більшістю голосів членів, присутніх чи репрезентованих представниками на Загальних зборах.

5.3. У разі виходу, виключення чи смерті членів органів Організації протягом терміну повноважень, їх склад доповнюється одним із членів Організації шляхом кооптації. Протягом терміну повноважень кожного органу шляхом кооптації може бути поповнено не більше половини його членів. Якщо в одному з органів Організації від своїх позицій відмовились, були виключені або померли більше половини його учасників, для поновлення складу органів проводяться Загальні збори.

5.4. Загальні збори є вищим органом управління Організацією. У Загальних зборах беруть участь усі члени Організації, кожен з яких має один голос.

5.5. Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими.

5.6. Чергові Загальні збори скликаються один раз на календарний рік. Правління повідомляє членів про місце, час проведення та порядок денний Загальних зборів щонайменше за 14 днів до дати проведення.

5.7. Предметом чергових Загальних зборів є:

 • заслуховування, обговорення та затвердження (оцінка) звітів про роботу Правління та Ревізійної комісії за попередній рік;
 • розгляд та затвердження фінансових звітів.

5.8. Загальні збори проводяться у відповідності із прийнятим ними регламентом.

5.9. Веде Загальні збори президія зборів у складі голови, заступника і секретаря зборів. Президію Загальних зборів вибирають простою більшістю присутніх на зборах членів Організації. До президії зборів не можуть входити члени Правління чи Ревізійної комісії, термін повноважень яких закінчується на цих зборах.

5.10. Виключною компетенцією Загальних зборів є:

5.10.1. прийняття Статуту Організації, а також змін та доповнень до нього;
5.10.2. визначення основних напрямів діяльності Організації згідно з метою і завданнями її діяльності;
5.10.3. вибори Правління та Ревізійної комісії;
5.10.4. заслуховування річних звітів Правління і Ревізійної комісії та прийняття відповідних рішень;
5.10.5. визначення розмірів вступних і членських внесків;
5.10.6. розпорядження майном Організації;
5.10.7. припинення діяльності Організації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісії.

На розгляд Загальних зборів Організації можуть бути винесені й інші питання діяльності Організації.

5.11. У разі неможливості особистої присутності члена Організації на Загальних зборах, він може бути представлений уповноваженим представником, який також є членом Організації та діє на підставі довіреності. Оригінал довіреності пред'являється перед початком Загальних зборів, а копія надається голові Правління Організації щонайменше за 7 днів до Загальних зборів. Кожен член Організації має право бути представником не більше двох інших членів. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується у порядку, визначеному законодавством.
Публікація щонайменше як за п'ять днів до Загальних зборів інформації про отримані/надані довіреності на офіційному сайті Організації на сторінці, що містить попередній список учасників, прирівнюється до пред'явлення Оригіналу довіреності перед початком Загальних зборів.

Публікація щонайменше як за п'ять днів до Загальних зборів інформації про отримані/надані довіреності на офіційному сайті Організації на сторінці, що містить попередній список учасників, прирівнюється до пред'явлення Оригіналу довіреності перед початком Загальних зборів.

5.12. Загальні збори Організації правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні (особисто або за довіреністю) не менше половини членів Організації.

5.13. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів Організації. Кожний член Організації при голосуванні має один голос. При рівності голосів голос головуючого на Загальних зборах є вирішальним.

5.14. Рішення про внесення змін до статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про припинення діяльності Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх на загальних зборах учасників.

5.15. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для членів Організації і її Правління.

5.16. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів приймається самим Правлінням Організації, або на прохання до Правління чи Ревізійної комісії, або на письмову вимогу не менше як половини членів Організації з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Організації.

5.17. Правління зобов'язане скликати позачергові Загальні збори членів протягом 90 днів з дати отримання запиту.

5.18. Позачергові Загальні збори приймають рішення лише з питань, заради яких вони були скликані.

5.19. Правління спрямовує діяльність Організації, згідно з ухвалами Загальних зборів членів, представляє організацію у зовнішніх відносинах, і несе відповідальність перед Загальними зборами.

5.20. До Правління входить від трьох до семи осіб.

5.21. Число осіб Правління визначається Загальними зборами.

5.22. Правління обирає з числа своїх членів голову Правління, одного чи кількох заступників голови Правління.

5.23. Функції голови Правління не можуть бути об'єднані з функціями заступника голови.

5.24. Засідання Правління проводяться не рідше чотирьох разів на рік.

5.25. Члени Правління обираються шляхом таємного голосування простою більшістю голосів індивідуальних членів, присутніх на Загальних зборах.

5.26. Голова Правління:

 • здійснює поточне керівництво діяльністю Організації;
 • організовує виконання рішень Загальних зборів і звітує перед ними;
 • діє від імені Організації без довіреності та представляє її інтереси у відносинах з іншими особами;
 • має право підпису фінансових і банківських документів Організації, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв тощо;
 • укладає від імені Організації письмові правочини;
 • підписує прийняті Правлінням документи, видає довіреності;
 • відкриває та закриває поточні, депозитні, інші рахунки в банківських та інших фінансових установах;
 • приймає та звільняє з роботи штатних та позаштатних працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення;
 • здійснює інші дії, необхідні для діяльності Організації, не втручаючись при цьому до виключної компетенції Загальних зборів, Правління, Ревізійної комісії.

5.27. Ухвали і рішення Правління приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів при наявності не менше половини від загального числа членів Правління. На прохання будь-якого члена Правління голосування з певного питання може бути таємним. В разі рівності голосів «за» і «проти», голос голови Правління є вирішальним.

5.28. До повноважень Правління належить:

 • реалізація ухвал Загальних зборів;
 • прийняття бюджету Організації;
 • управління майном Організації;
 • прийняття рішень про придбання або розпорядження рухомим і нерухомим майном;
 • прийняття рішення про обсяг зобов'язань, що перевищують 5000 гривень;
 • скликання Загальних зборів членів;
 • рішення про прийом і виключення членів;
 • звітування про свою роботу на Загальних зборах членів;
 • прийняття правил і регламентів, передбачених в Статуті;
 • керівництво діяльністю Організації між засіданнями Загальних зборів;
 • зовнішнє представництво Організації;
 • уповноваження із числа своїх членів особи, що подає документи для державної реєстрації Організації та реєстрації в податкових та інших органах, відкриває розрахункові та інші рахунки Організації.

5.29. Прес-секретар Організації відповідає за контакти з медіа. Прес-секретар вибирається Правлінням з усіх членів Організації.

5.30. Ревізійна комісія є органом, створеним для контролю за діяльністю Правління Організації.

5.31. Ревізійна комісія складається з трьох членів.

5.32. Члени Ревізійної комісії обираються таємним голосуванням простою більшістю голосів індивідуальних членів, присутніх на Загальних зборах членів.

5.33. Члени Ревізійної комісії не можуть виконувати будь-які інші функції в органах Організації.

5.34. Члени Ревізійної комісії не можуть бути у відносинах шлюбу, родинних стосунків, або підлеглості чи залежності від членів Правління.

5.35. Члени Ревізійної комісії не можуть бути судимими за вчинення навмисних неправомірних дій.

5.36. Ревізійна комісія обирає зі свого складу голову Ревізійної комісії.

5.37. До повноважень Ревізійної комісії належить:

 • загальний контроль за діяльністю Організації;
 • подання Правлінню висновків, що випливають з перевірок;
 • право вимагати скликання позачергових Загальних зборів членів, а також право вимагати засідання Правління;
 • скликати Загальні збори членів, якщо такі збори не скликані Правлінням у встановлений Статутом термін;
 • внесення пропозицій Загальним зборам про затвердження звіту Правління;
 • звітування про свою роботу на Загальних зборах членів.

5.38. Ревізійна комісія діє згідно з правилами процедури, прийнятими нею.

5.39. Ревізійна комісія має право вимагати від членів Організацій та органів Організації всіх рівнів подання письмових або усних пояснень, що стосуються контрольованих справ.

5.40. Ухвали Ревізійної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів при наявності не менше двох голосів членів. На прохання будь-якого члена комісії голосування з певного питання може бути таємним.

5.41. Скарги на рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації розглядаються Загальними зборами.

5.42. Загальні збори та засідання Правління Організації можуть проводитись як за безпосередньої участі їх членів, уповноважених представників за довіреністю, так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій.
Якщо Загальні збори проводяться за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій, порядок реєстрації членів Організації зазначається в повідомленні про скликання Загальних зборів а голосування в такому випадку відбувається в порядку, визначеному окремим Положенням про голосування, яке затверджується Правлінням.
При проведенні Загальних зборів за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій, кожен член має однакове право голосу незалежно від місця голосування (фактично присутні на місці проведення Загальних зборів або онлайн).

Майно та кошти

[ред.]

6.1. Організація має у власності кошти та інше майно, яке необхідне для здійснення її статутної діяльності.

6.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, яке надходить Організації від:

 • членських внесків;
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

міжнародних організацій;

 • проведення її основної діяльності;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів і програм, або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до законодавства України та умов міжнародних договорів;
 • пасивних доходів.

6.3. У власності Організації можуть перебувати також кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, нематеріальні активи, набуті на законних підставах; речові права. Організація має право здійснювати відносно своїх активів будь-які правочини, що не суперечать цьому Статуту та законодавству України.

6.4. Право власності Організації на майно та кошти реалізуються Загальними зборами Організації з урахуванням обмежень та особливостей, визначених цим Статутом. Окремі функції щодо господарського управління коштами та майном Організації в межах, визначених рішенням Загальних зборів Організації, можуть покладатися на Правління.

6.5. Організація використовує кошти та майно, що є її власністю, та здійснює свою діяльність виключно для досягнення мети та завдань діяльності Організації, які визначені цим Статутом, не маючи на меті одержання прибутку.

6.6. Створені Організацією підприємства, установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, стати на облік в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

6.7. Державний нагляд та контроль за діяльністю Організації здійснюється уповноваженими на це законодавством державними органами.

6.8. Організація у відповідності до законодавства подає до державних контролюючих органів звіти, декларації та інші відомості щодо своєї діяльності.

6.9. Організація здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність відповідно до порядку, що встановлений законодавством України.

6.10. Фінансовий рік Організації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно.

6.11. Організація надає необхідні звітні матеріали до органів державної податкової служби України та інших органів державної влади, що здійснюють функції контролю за суб'єктами господарської діяльності.

6.12. Не допускається розподіляти отримані Організацією доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації та інших пов'язаних із ними осіб.

Внесення змін та доповнень до Статуту

[ред.]

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються рішенням кваліфікованої більшості в 3/4 голосів членів присутніх на Загальних зборах Організації.

7.2. Проект змін та доповнень до Статуту готується Правлінням чи ініціативною групою, яка за кількістю повинна становити не менше, ніж 10 відсотків кількості членів Організації, та надається не пізніше ніж за десять днів до запланованої дати проведення Загальних зборів кожному члену Організації для ознайомлення та внесення своїх пропозицій.

7.3. Про внесення змін та доповнень до Статуту органи державної реєстрації повідомляються у визначений законодавством спосіб.

Припинення діяльності Організації

[ред.]

8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:
8.1.1. за рішенням Загальних зборів, прийнятим не менше ніж 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах учасників, шляхом саморозпуску або реорганізації;
8.1.2. за рішенням суду.

8.2. У випадку прийняття рішення про припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску Загальні збори створюють ліквідаційну комісію, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації.

8.3. Кошти та майно Організації, що залишилися після її саморозпуску, передаються одному або кільком громадським об’єднанням відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету. У разі реорганізації Організації майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.