Співпраця з ІЦ «Майдан Моніторинг»/Проект меморандуму про співпрацю

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
між
Громадською організацією
«Інформаційний Центр „Майдан Моніторинг“»
та
Громадською організацією «Вікімедіа Україна»

м. Харків «___» _________ 2015 р.
1. Сторони

Громадська організація «Інформаційний Центр „Майдан Моніторинг“» в особі Голови Правління Організації Зубар Наталії Володимирівни, що діє на підставі Статуту Організації, з однієї сторони, та Громадська організація «Вікімедіа Україна» в особі члена Організації Петрова Сергія Дмитровича, який на підставі Рішення Правління № [номер/2015] від [дата], з другої сторони, надалі іменовані «Сторони», уклали цей меморандум про таке:

2. Загальні положення

Метою цього Меморандуму є встановлення співробітництва між Сторонами з метою спільної реалізації заходів та проектів у науково-освітній, культурній, інформаційній та інших сферах, зокрема таких, які б сприяли розвитку проектів Фонду Вікімедіа українською та кримськотатарською мовами.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Для досягнення цілей за цим Меморандумом Сторони мають право:
3.1.1. брати участь у заходах Сторін та/або залучати одне одного для проведення заходів, направлених на реалізацію публічних проектів з аспектів взаємного інтересу;
3.1.2. виступати організаторами, співорганізаторами та іншими сторонами під час проведення таких заходів;
3.1.3. обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу;
3.1.4. проводити спільні консультації;
3.1.5. залучати до співпраці інших осіб та/або організації, а також інформувати один одного про результати подібних контактів.
3.2. Сторони зобов'язуються:
3.2.1. надавати інформацію про заходи та проекти, які проводить та реалізує кожна із Сторін;
3.2.2. надавати інформаційну підтримку проектам та заходам кожної із Сторін, якщо вони викликають інтерес та/або відповідають меті, завданням та напрямам їх діяльності;
3.2.3. утримуватися від дій, які можуть заподіяти моральну чи іншу шкоду іншій Стороні.
3.3. Сторони можуть використовувати найменування, емблему, логотип та інші об'єкти інтелектуальної власності протилежної сторони лише за її письмової згоди.
3.4. Співробітництво Сторін в рамках цього Меморандуму здійснюється на основі принципів рівноправності, законності у відповідності до Статутів та рішень керівних органів Сторін.

4. Порядок співпраці

4.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони:
4.1.1. визначають контактних осіб для проведення консультацій щодо реалізації цього Меморандуму;
4.1.2. у разі необхідності проводять відповідні зустрічі для обговорення питань, пов'язаних з реалізацією цього Меморандуму;
4.1.3. розробляють, узгоджують і виконують спільні заходи і проекти;
4.1.4. можуть у разі необхідності утворювати робочі групи для реалізації заходів та проектів в рамках цього Меморандуму.

5. Строки дії меморандуму

5.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту підписання і діє протягом п'яти років з подальшим автоматичним подовженням на такі самі п'ятирічні періоди і на тих самих умовах за відсутності заперечень з боку Сторін.
5.2. Дострокове припинення дії цього Меморандуму можливе за письмовою згодою обох Сторін, або в односторонньому поряду — не пізніше ніж за один місяць до передбаченої дати його розірвання.
5.3. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи і проекти, які було розпочато на підставі Меморандуму і не завершено протягом строку його дії, продовжуються і завершуються на попередніх умовах, за винятком випадків, узгоджених Сторонами.

6. Інші умови Меморандуму

6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою Сторін і стають невід'ємною частиною цього Меморандуму.
6.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування цього Меморандуму вирішуватимуться на дружній основі шляхом консультацій і переговорів.
6.3. Сторони домовилися про сумлінну співпрацю задля досягнення цілей цього меморандуму та погодилися обмінюватися необхідними документами і інформацією для досягнення вказаних цілей.
6.4. Цей Меморандум укладено в двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.
6.5 Сторони надають одна одній дозвіл на збір, обробку, зберігання персональних даних, необхідних для реалізації меморандуму.
6.6 Сторони не будуть розголошувати конфіденційну інформацію, отриману одна від одної на підставі чи в процесі виконання цього Меморандуму.