Прес-релізи/Українська Вікіпедія виступає проти закону «Про наклеп»

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Українська Вікіпедія виступає проти закону «Про наклеп»

[ред.]

м. Київ, 30 вересня 2012 р.

18 вересня 2012 року Верховна Рада Україна ухвалила у першому читанні проект Закону України № 11013 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини» народного депутата України Віталія Журавського, яким пропонується ввести кримінальну відповідальність за образу та наклеп. Українські вікіпедисти рішуче засуджують схвалення подібного законопроекту. На знак протесту проти цього на всіх сторінках україномовного розділу Вікіпедії розміщено банер «Ми маємо право знати: Вікіпедія каже «Ні!» закону про наклеп». Акція починається о 0:00 1 жовтня 2012 року за київським часом, і оголошується безстроковою до відхилення цього законопроекту.

Небезпечність ухвалення подібного законопроекту пояснюється тим, що у проекті Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини» конкретно не визначено що саме вважається наклепом, межі застосування закону, коло осіб, які підпадають під його дію, а також вводиться кримінальна відповідальність за наклеп, що є порушенням свободи слова, право на яку зафіксовано у статті 34 Конституції України, згідно з якою кожна людина має право на свободу думки та слова, збирання, використання та поширення інформації у будь-який спосіб. Нагадуємо, що подібна законодавча норма існувала у Кримінальному кодексі УРСР у редакції 1960 року у вигляді статті 125 «Наклеп». При ухваленні нової редакції Кримінального кодексу України у 2001 року ця норма була вилучена як недемократична.

Крім того, стурбованість викликає те, що в разі його ухвалення у статтях Вікіпедії не можна буде використовувати публікації зі ЗМІ, оскільки неможливо визначити, яка саме інформація є наклепом. Таким чином існуватиме можливість використовувати виключно офіційні біографії осіб. Це прямо суперечить одній із найважливіших засад Вікіпедії, згідно з якою слід подавати усі можливі точки зору на предмет статті.

Практика застосування законодавства в Україні дає підстави вважати, що цим законопроектом Верховна Рада України намагається ввести тотальну цензуру в Україні з метою заборонити критикувати владу та можновладців, а тому під дію цього законопроекту підпадають усі громадяни України, в т. ч. й редактори української та інших мовних розділів Вікіпедії.

У разі подальших спроб з боку народних депутатів України ухвалити законопроект № 11013 редактори української Вікіпедії залишають за собою право на проведення страйку україномовного розділу Вікіпедії проти його ухвалення.

Громадська організація «Вікімедіа Україна» звертається до Президента України, Прем’єр-Міністра України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України із закликом не ухвалювати закон та відхилити його як такий, що суперечить Конституції України. Ми висловлюємо свою занепокоєність ситуацією з можливістю введення обмеження на право інформування громадськості щодо суспільно-значимих осіб та подій, що також завдає шкоду поширенню вільних знань в Україні, оскільки обмежує коло джерел для інтернет-енциклопедії Вікіпедія. Ми висловлюємо свою солідарність із журналістами та громадськістю, які виступають проти ухвалення закону «Про наклеп».

Звертаємось до редакторів інших мовних розділів Вікіпедії та регіональних відділень Фонду Вікімедіа підтримати нас у боротьбі проти введення цензури в Україні.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2011 року італійська Вікіпедія оголосила страйк проти спроби італійського парламенту ухвалити законопроект «DDL intercettazioni», який містив норму щодо зобов’язання інтернет-сайтів видаляти інформацію, яка на думку тієї чи тієї особи не відповідає дійсності. 18 січня 2012 року до подібної акції вдалися редактори англомовного розділу Вікіпедії проти прийняття Палатою представників США „Stop Online Piracy Act” (SOPA; Закон «Про боротьбу з інтернет-піратством») i та Сенатом США „PROTECT IP Act” (PIPA; Закон «Про запобігання реальним інтернет-загрозам для творчості та крадіжки інтелектуальної власності»), якими пропонувалося закривати сайти зі змістом, який порушує авторські права правовласників або поширює інформацію без їх згоди, та притягати до кримінальної відповідальності власників таких сайтів. 10 липня 2012 року страйк оголосила російська Вікіпедія проти законопроекту № 89417-6, яким пропонувалося внести зміни до Федерального Закону «Про Інформацію» та створити список заборонених сайтів та ІР-адрес з подальшою їх фільтрацією.

Для довідки.

Рубіж у 100 тисяч статей українська Вікіпедія подолала в березні 2008 року, для чого її редакторам знадобилося чотири роки після появи першої статті наприкінці січня 2004 року. За два наступні роки було написано ще сто тисяч статей, у липні 2011 року було подолано позначку у 300 тисяч, а 20 вересня 2012 року - у 400 тисяч статей.

Вікіпедією та багатьма іншими сестринськими вікі-проектами опікується «Фонд Вікімедіа», який має регіональні відділення у близько 40 країнах світу. Українським регіональним відділенням є громадська організація «Вікімедіа Україна», яка працює над втіленням багатьох проектів з метою популяризації Вікіпедії серед людей, залучення до неї нових користувачів до її редагування, а також збирання інформації для її наповнення.

The official statement of the Ukrainian Wikipedians and the Wikimedia Ukraine about Internet banner action of the Ukrainian Wikipedia against the Libel bill

[ред.]

Kyiv, September 30, 2012

September 18, 2012 the Verkhovna Rada of Ukraine passed at the first reading the bill of Ukraine No. 11 013 “On Amendments to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code of Ukraine on toughening punishments for the infringement of the honor, dignity and business reputation of a person” by Regions Party MP Vitaliy Zhuravsky, which proposes to criminalize insult and libel.

Ukrainian Wikipedians strongly condemn the passing of the bill. In protest against the bill on all pages of the Ukrainian Wikipedia there will be hosted the banner “We Have The Right To Know. Wikipedia Says “No!” to the Libel bill”. This action starts September 30, 2012 at 21:00 UTC and is declared to be open-ended until the rejection of the bill.

If the bill is adopted, there will be a real danger for the freedom of speech because in the draft bill it is not specifically defined what is considered to be a libel, limits of the law and persons who fall within its scope, but also introduces criminal liability for libel, which is a violation of freedom of speech, guaranteed by the Article 34 of the Constitution of Ukraine, according to which every person has the right to freedom of opinion and speech, assembly, use, and dissemination of information in any way. We want to recall, that such legislative provision existed in the Criminal Code of Ukrainian SSR of 1960 in the form of the Article 125 “Slander”. That provision was removed as undemocratic in the new version of the Criminal Code of Ukraine (adopted in 2001).

In addition, if the bill is adopted, it won’t be possible to use publications from the media in the Wikipedia’s articles, as though it is impossible to determine what information is a libel. As a result, Ukrainian Wikipedians will be obliged to use only official biographies of people. This directly contradicts to one of the most important principles of Wikipedia, according to which all points of view on the subject of the article should be presented.

The situation with application of legislation in Ukraine suggests that the Verkhovna Rada of Ukraine tries to impose censorship in Ukraine by using the Libel law, to prevent criticizing of the government, therefore all citizens of Ukraine, including users of Ukrainian Wikipedia, are within the scope of it.

In case of further attempts to pass the bill No. 11013 users of Ukrainian Wikipedia reserve the right to conduct a black out of Ukrainian Wikipedia against its adopting.

Wikimedia Ukraine Community Association appeals to the President of Ukraine, Prime Minister of Ukraine, the Head of the Verkhovna Rada of Ukraine, MP’s with a request not to adopt the Libel bill and to reject it as being contrary to the Constitution of Ukraine. We express our concern about the situation, which creates a possibility of introducing restrictions on the right to inform the society about socially important people and events, and also impedes the spread of free knowledge in Ukraine, as it limits the range of sources for the on-line encyclopedia Wikipedia. We express our solidarity with journalists and society who oppose the adoption of the Libel bill. We would ask the editors of other language sections of Wikipedia, the Wikimedia Foundation and the local Wikimedia chapters to support us in the fight against censorship in Ukraine.

We want to recall, that October 4, 2011 Italian Wikipedia was on strike against passing the bill «DDL intercettazioni» by the Italian parliament, which contained a provision requiring websites to remove information that in the opinion of any person is not true. January 18, 2012 the black out of the English version of Wikipedia was held against the adoption of the U.S. House of Representatives' “Stop Online Piracy Act” (SOPA) and the U.S. Senate’s “PROTECT IP Act” (PIPA) that proposed to close websites with content that violates the copyright or distribute information about persons without their consent, and bring to justice the owners of such sites. July 10, 2012 Russian Wikipedia went on strike against the bill No. 89417-6, which proposed to create a list of blocked sites and IP-addresses with their subsequent filtration.

Контакти

[ред.]
Євген Букет
Голова Правління ГО «Вікімедіа Україна»
+38 044 279 3955
Юрій Пероганич
Виконавчий директор ГО «Вікімедіа Україна»
+38 044 236 4859, моб. +38 067 505 1201, director@wikimediaukraine.org.ua