Користувач:Dgho/Зміни Статут 2016 макс

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку
П Р О Е К Т
Максимальна редакція[1]

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ГО «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА»
[ред.]

автор: Дмитро Говор (Користувач:Dgho)

17.08.2016 р.


Позачергові Загальні збори Громадської організації «Вікімедіа Україна» вирішили:

Унести зміни до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна», запропоновані для розгляду на позачергових Загальних зборах ГО «Вікімедіа Україна» рішенням Правління № _____ від ___________, а саме:

1. Пункти 1.4, 1.12, 1.13, 4.1 Статуту викласти в такій редакції:

«1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами. Територія діяльності Організації поширюється на державу Україна. Організація набуває всеукраїнського статусу відповідно до закону»;

«1.13. Повне найменування Організації:

– Українською мовою: Громадська організація «Вікімедіа Україна»;
– Англійською мовою: Non-Governmental Organization «Wikimedia Ukraine»»;

«1.14. Скорочене найменування Організації:

– Українською мовою: ГО «ВМУА»;
– Англійською мовою: NGO «WMUA»»;

«4.1. Членами Організації можуть бути лише фізичні особи (індивідуальні члени)»;

2. Пункти 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 Статуту виключити;

3. Пункти 4.13, 5.4 Статуту викласти в такій редакції:

«4.13. Членство в Організації припиняється внаслідок подання членом Організації Правлінню добровільної особистої заяви про вихід. Крім того, членство в Організації припиняється за рішенням Правління внаслідок:

1) несплати членських внесків протягом двох років поспіль;
2) вчинення дій, які суперечать статутним завданням Організації, або завдання шкоди репутації Організації;
3) смерті фізичної особи, яка була членом Організації;
4) набуття законної сили рішенням суду щодо оголошення цієї фізичної особи померлою, визнання її безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності»;

«5.4. Загальні збори є вищим органом управління Організацією. У Загальних зборах беруть участь усі члени Організації, кожен з яких має один голос»;

4. У пункті 5.10.7 Статуту слово «діяльності» виключити;

5. Пункт 5.11 Статуту викласти в такій редакції:

«5.11. Повноваження члена Організації на Загальних зборах можуть реалізовуватися ним через довіреність, видану іншому членові Організації. Така довіреність посвідчується нотаріально або видається в простій письмовій формі, визначеній Правлінням. Оригінал довіреності надається представнику, а її копія надається Правлінню не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів»;

6. Пункт 5.14 Статуту виключити;

7. Пункти 5.19, 5.23, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28 Статуту викласти в такій редакції:

«5.19. Правління є виконавчим органом Організації – постійно діючим органом управління Організацією. Правління відповідальне перед Загальними зборами, підзвітне і підконтрольне їм»;

«5.23. Голова Правління не може входити до Ревізійної комісії Організації, виконувати обов’язки в президії Загальних зборів»;

«5.25. Члени Правління обираються шляхом таємного голосування простою більшістю голосів, як присутніх на Загальних зборах, так і представлених довіреністю»;

«5.26. Голова Правління:

– здійснює поточне керівництво діяльністю Організації;
– організовує виконання рішень Загальних зборів і звітує перед ними;
– діє від імені Організації, без довіреності представляє її інтереси у відносинах з фізичними та юридичними особами;
– має право підпису фінансових і банківських документів Організації, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв тощо;
– укладає від імені Організації письмові правочини;
– підписує прийняті Правлінням документи, видає довіреності;
– відкриває та закриває поточні, депозитні, інші рахунки в банківських та інших фінансових установах;
– приймає та звільняє з роботи штатних та позаштатних працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення;
– здійснює інші дії, необхідні для діяльності Організації, не втручаючись при цьому до виключної компетенції Загальних зборів, Правління, Ревізійної комісії»;

«5.27. Скарбник Організації відповідальний за бухгалтерський облік Організації. Скарбник складає та подає фінансову, податкову, статистичну звітність. У цивільних та фінансово-господарських правовідносинах скарбник виконує обов’язки головного бухгалтера Організації, для чого йому надається право підпису фінансових і банківських документів Організації.
До призначення Правлінням Скарбника його повноваження виконує Голова Правління»;

«5.28. Усі рішення Правління приймає простою більшістю голосів своїх членів на зборах, які є повноважними за присутності не менше половини від загального числа членів Правління. На прохання будь-якого члена Правління голосування з певного питання може бути таємним. Голосування може проводитися шляхом опитування. Збори Правління можуть проводитися в режимі онлайн-конференції»;

8. Доповнити розділ 5 Статуту пунктом 5.42 такого змісту:

«5.42. Скарги на рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації вирішуються Загальними зборами»;

9. Пункт 6.3 Статуту викласти в такій редакції:

«6.3. У власності Організації можуть перебувати також кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, нематеріальні активи, набуті на законних підставах; речові права. Організація має право здійснювати відносно своїх активів будь-які правочини, що не суперечать цьому Статуту та законодавству України»;

10. Пункт 6.4 Статуту після слів «Право власності Організації на майно та кошти реалізуються Загальними зборами Організації» доповнити словами «з урахуванням обмежень та особливостей, визначених цим Статутом»;

11. Доповнити розділ 6 Статуту пунктом 6.12 наступного змісту:

«6.12. Не допускається розподіляти отримані Організацією доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації та інших пов’язаних із ними осіб»;

12. Пункти 7.1, 7.2, 7.3, розділ 8 Статуту викласти в такій редакції:

«7.1. Зміни та/або доповнення до Статуту Організації вносяться рішенням Загальних зборів, за яке проголосувало не менше 2/3 голосів від загальної кількості членів Організації»;

«7.2. Проект змін та/або доповнень до цього Статуту готується Правлінням чи ініціативною групою, яка створюється Загальними зборами. Проект виноситься на загальне обговорення членів Організації не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів»;

«7.3. Про внесення змін та доповнень до Статуту органи державної реєстрації повідомляються у визначений законодавством спосіб»;

«8. ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Припинення Організації як юридичної особи здійснюється шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення на підставі:
– рішення Загальних зборів;
– рішення суду;
– з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
8.2. Ліквідацію Організації проводить ліквідаційна комісія, яка призначається Загальними зборами, а в інших випадках ліквідаційна комісія призначається відповідним органом, який прийняв рішення про ліквідацію Організації.
8.3. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Організацією.
8.4. У результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Організації її активи передаються одній або кільком громадським організаціям, зареєстрованим в Україні. Інші особливості припинення діяльності Організації як громадського об’єднання встановлюються законом».
Голова зборів

Секретар зборів

Примітки[ред.]

  1. Вносяться зміни, що приводять Статут у відповідність до Закону України «Про громадські об’єднання» та ПКУ, а також ті, що спрямовані на покращення управління Організацією.

Додатково[ред.]

Файли[ред.]