Положення про комітети

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Положення про комітети ГО «Вікімедіа Україна» (проект)

Загальні положення[ред.]

1.1. Комітет Громадської організації «Вікімедіа Україна» (надалі – “Комітет”) є робочим органом Громадської організації «Вікімедіа Україна» (надалі – “ВМУА”), який діє на громадських засадах.

1.2. Комітет створюється за рішенням Загальних зборів або Правління ВМУА.

1.3. Комітет взаємодіє з іншими комітетами ВМУА з профілюючих питань.

Мета та основні напрямки діяльності[ред.]

2.1. Мета та основні напрямки діяльності Комітету визначаються Комітетом та затверджуються Правлінням ВМУА. Мета та основні напрямки діяльності кожного Комітету є додатками до даного положення.

Структура[ред.]

3.1. Персональний склад Комітету формується з членів ВМУА, інших осіб, які компетентні у сфері діяльності Комітету, та які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету. Чисельний склад комітетів становить не менше 5 осіб.

3.2. Склад Комітету затверджується Правлінням ВМУА.

3.3. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:

 • з ініціативи самого члена Комітету;
 • в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль.

3.4. Голова Комітету обирається членами Комітету з числа членів Комітету, які є членами ВМУА та затверджується Правлінням ВМУА. Одна особа не може бути Головою двох чи більше комітетів ВМУА.

3.5. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ВМУА в стосунках з будь-якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ВМУА, крім випадків, якщо таке право їм надане Статутом ВМУА або рішенням Правління ВМУА.

3.6. Обрання нового голови Комітету проводиться

 • при створенні Комітету;
 • за письмовою вимогою більше 50 (п’ятидесяти) відсотків членів Комітету;
 • з ініціативи Правління ВМУА.
 • при незатвердженні Правлінням ВМУА кандидата, обраного членами Комітету

3.7. Голова Комітету:

 • складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ВМУА план роботи Комітету;
 • не рідше одного разу на три місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;
 • головує на засіданнях Комітету;
 • доповідає Правлінню ВМУА рішення та пропозиції Комітету;
 • звітує перед Правлінням ВМУА про роботу Комітету та один раз на рік (перед Загальними зборами ВМУА) складає письмовий звіт про його роботу.

3.8. Діловодство Комітету здійснює Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету. У разі відсутності Секретаря діловодство здійснює Голова Комітету.

3.9. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в офісі ВМУА.

Порядок роботи[ред.]

4.1. У своїй діяльності Комітет керується цим Положенням, Статутом ВМУА, іншими внутрішніми документами ВМУА.

4.2. Комітет розглядає питання:

 • відповідно до затвердженого плану роботи;
 • з ініціативи Правління ВМУА або членів Комітету;
 • викладені в заявах, які поступили від членів ВМУА.

4.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у три місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

4.4. Місце та час проведення чергового засідання Комітету визначається за спільною згодою членів Комітету. Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

4.5. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше п’яти членів Комітету.

4.6. Протокол засідання Комітету підписується Головою Комітету та Секретарем.

4.7. Голова Комітету за згодою Правління ВМУА має право призначати заступника з членів Комітету та делегувати йому частину своїх функцій.

Рішення[ред.]

5.1. Процедура прийняття рішень Комітету має очну та заочну форму.

5.2. Очна форма передбачає особисту участь члена Комітету у голосуванні під час засідання Комітету. У такому разі рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

5.3. Заочне прийняття рішень реалізується методом опитування шляхом використання Інтернет-технологій (розсилка, вікі-сайт, IRC, скайпочат тощо).

5.4. Метод використання Інтернет-технологій передбачає голосування шляхом відправлення повідомлення у відповідь на сформульоване рішення, в якому повинна міститися одна з наступних формулювань: «За» або «Підтримую», «Проти» або «Не підтримую», «Утримуюсь». Член Комітету може мотивувати своє рішення.

5.5. Заочне прийняття рішень передбачає наступний порядок: Член Комітету, який ініціював питання пропонує проект рішення. Цей проект рішення виноситься на голосування головою Комітету або виконавчим директором ВМУА та підлягає обов'язковій публікації в розсилці Комітету.

5.6. Після збору голосів голова Комітету або виконавчий директор ВМУА публікує результати заочного голосування в розсилці Комітету. Якщо протягом 3-х робочих днів жоден з членів Комітету, які проголосували з цього питання, не опротестує свій голос, рішення вважається прийнятим. Таке рішення оформляється у вигляді окремого протоколу, в якому вказується формулювання рішення, кількість голосів «за», «проти» і «утримуюсь», і кількість осіб, що не голосували, та розміщується в 3-х денний термін на сайті ВМУА.

5.7. У разі якщо проводитиметься опитування, рішення Комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало у письмовій формі більше 50% членів Комітету у строк, який не перевищує 5 (п’ять) календарних днів з дати розсилки.

5.8. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти” , голос Голови Комітету має вирішальне значення.

5.9. Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до рішення.

5.10. Усі рішення Комітету повинні бути оформлені у письмовому вигляді та підписані Головою та Секретарем Комітету.

5.11. Інформація про результати засідання Комітету у вигляді протоколу направляється Правлінню ВМУА для затвердження прийнятих рішень. Протоколи засідань публікуютьсяна сайті ВМУА.